OZNAM PRE RODIČOV V HMOTNEJ NÚDZI

Prosíme rodičov detí v hmotnej núdzi, aby najneskôr do 15.08.2020 doniesli potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že sú v hmotnej núdzi, alebo na hranici životného minima. Potvrdenie pre školský rok 2020/2021 je potrebné odovzdať v kancelárii hospodárky školy v čase od 8:00 do 14:30 hod, alebo vhodiť do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do základnej školy.

Pokyny k organizácii vyučovacieho procesu od 22.6.2020 do 30.6.2020

1.      Prevádzka školy bude od 6:30 hod. do 16:30 hod.

2.      Prevádzka ŠKD vchodom C pri jedálni od 6:30 hod do 16:30 hod.

3.      Vstup do školy bude pre 1. stupeň cez vchod B  a vchod C od 7:40 hod. do 8:10 hod.

4.      Vstup do školy bude pre 2. stupeň cez vchod A  a vchod B  od 7:40 hod. do 8:10 hod.

5.      Vstup v EP Poľov od 6:30 hod.  len pre žiakov navštevujúcich ŠKD a od 7:40 hod. do 7:55 hod. pre ostatných žiakov.Pokračovanie

Pokyny pre rodičov k organizácii vyučovania od 15.6.2020

Vážení rodičia a milí žiaci,

na základe usmernenia Ministerstva školstva SR od 15.6.2020 dochádza k zrušeniu obmedzení v počte žiakov v triedach a ŠKD.

Z uvedeného dôvodu prevádzka školy bude od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Povinnosťou rodičov žiakov, ktorí nastúpia do ZŠ prvý krát po prerušení vyučovania, je odovzdať triednemu učiteľovi Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka v deň nástupu do školy (na stiahnutie PDF príp. v tlačenej forme na vrátnici ZŠ).

Vstup do školy bude pre 1. stupeň cez vchod B a 5. ročník a 3.B cez vchod A.

Vchod A bude otvorený od 7:40 hod. do 8:10 hod.

Vchod B od 6:30 hod len pre žiakov navštevujúcich ŠKD a od 7:40 hod. do 8:10 hod. pre ostatných žiakov.

Vchod v EP Poľov od 6:30 hod len pre žiakov navštevujúcich ŠKD a od 7:40 hod. do 7:55 hod. pre ostatných žiakov.

 

Zdravotný filter žiakov sa bude vykonávať náhodne, doprovod žiakov do školy nie je povinný.

Nosenie rúška počas výchovno – vzdelávacieho procesu v interiéri a exteriéri je dobrovoľné.

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy ( iba v nevyhnutných prípadoch po dohode s triednym učiteľom a zapísaním sa do knihy návštev).

 

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy

Prevzatie ceny

v týchto dňoch sme si v obchodnom centre Tesco boli prevziať prvú cenu, ktorú sme získali vďaka Vašej podpore. Ako víťazi sme získali 1300- €, ktoré použijeme na zveľadenie nášho školského átria.  Ďakujeme všetkým kolegom, žiakom, rodičom, starým rodičom, známym, priateľom…

Ďakujeme aj Nadačnému fondu Tesco a nadácii Pontis za podporu nášho projektu.

Obedy pre 6. až 9.ročník

Vážení rodičia 6. až 9. ročníka,

ak máte záujem o obedy zo ŠJ pre svoje dieťa je potrebné 8.6.2020 nahlásiť záujem priamo v ŠJ telefonicky, sms alebo e-mailom.

Obed bude môcť vyzdvihnúť iba zákonný zástupca v stanovenom čase.

Pokyny pre rodičov k organizácii vyučovania od 1.6.2020

Vážení rodičia a milí žiaci,

na základe zverejnenej Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 a rozhodnutím zriaďovateľa budú od 1. júna žiaci 1. až 5. ročníkov navštevovať školu. Táto dochádzka je dobrovoľná a je na zvážení zákonných zástupcov, hlavne v prípade ak dieťa alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, patrí do rizikovej skupiny. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak  vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.Pokračovanie

Návšteva ministra školstva Branislava Gröhlinga

V rámci návštevy mesta Košice a riešenia návratu žiakov do lavíc zavítal na našu školu minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling.

Vedenie školy a učitelia s pánom ministrom diskutovali o  možnej organizácii školy pri  návrate žiakov dňa 1.6.2020. Svojim záujmom , vnímavosťou a empatiou nás všetkých príjemne prekvapil. Sme hrdí, že sme sa mohli stretnúť s človekom, ktorému záleží na učiteľoch a žiakoch.