Pokyny pre rodičov k organizácii vyučovania od 1.6.2020

Vážení rodičia a milí žiaci,

na základe zverejnenej Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 a rozhodnutím zriaďovateľa budú od 1. júna žiaci 1. až 5. ročníkov navštevovať školu. Táto dochádzka je dobrovoľná a je na zvážení zákonných zástupcov, hlavne v prípade ak dieťa alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, patrí do rizikovej skupiny. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak  vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.Pokračovanie

Návšteva ministra školstva Branislava Gröhlinga

V rámci návštevy mesta Košice a riešenia návratu žiakov do lavíc zavítal na našu školu minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling.

Vedenie školy a učitelia s pánom ministrom diskutovali o  možnej organizácii školy pri  návrate žiakov dňa 1.6.2020. Svojim záujmom , vnímavosťou a empatiou nás všetkých príjemne prekvapil. Sme hrdí, že sme sa mohli stretnúť s človekom, ktorému záleží na učiteľoch a žiakoch.

Oznam pre rodičov a žiakov

Na základe vyhlásenia Ministerstva školstva školy zostávajú zatvorené do odvolania. V našej škole zostali osobné veci žiakov. Bude Vám umožnené prevzatie svojich vecí v máji 2020. O termíne a čase konkrétnej triedy Vás bude informovať triedny učiteľ, ktorý bude koordinovať prevzatie vecí žiakov svojej triedy.

Informácie pre rodičov žiakov 4. ročníka

  1. Z dôvodu mimoriadnej situácie sa pre žiakov 4. ročníka v školskom roku 2019/2020 neuskutočnia prijímacie skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.
  2. Žiaci budú mať možnosť absolvovať prijímacie skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov v máji 2021.
  3. Na základe výsledkov prijímacích pohovorov do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov budú žiaci zaradení od 6. ročníka.

Deň zeme

Ahojte všetci.

Dnešný deň – 22. apríl je medzinárodne uznávaným dňom Zeme. Napriek tomu, že nemôžeme byť dnes všetci spolu v škole a zúčastniť sa veľkého programu, ktorý pre Vás všetkých k tomuto dňu chystali žiaci deviateho ročníka – členovia DofE už od októbra, chceli by sme aspoň takouto formou pripomenúť dôležitosť ochrany životného prostredia. Planétka Zem je výnimočná. Je to náš jediný domov a preto by sme si ju mali chrániť najlepšie ako vieme. Ponúka nám mnoho krás, mnoho priestoru pre nádherný život. Ponúka nám miesto, kde sa môžeme stretávať s ľuďmi, ktorých máme radi, kde si môžeme vychutnávať šťastie so svojou rodinou, venovať sa svojim záľubám, zbierať krásne momenty vo svojom živote… Práve teraz si môžeme viac ako inokedy uvedomiť, že sa to, čo sa deje okolo nás, týka všetkých. Je jedno, či sme žiaci základnej školy alebo niekoľko rokov pracujúci dospeláci. Každý z nás má možnosť prispieť aspoň maličkými krokmi ku ochrane životného prostredia. Poďme teda spoločne kúsok po kúsku chrániť našu planétu. Šetrime vodou či elektrinou, nevytvárajme zbytočný odpad snahou nakupovať si veľa a zbytočných vecí, trieďme odpad, auto nechajme odpočívať a vytiahnime bicykel alebo sa prejdime pešo, vyhoďme obal z cukríkov do koša, nie na zem, správajme sa úctivo k zvieratkám a rastlinkám i k sebe navzájom…

Spoločne dokážeme urobiť naozaj veľa. :*

P.S. V neposlednom rade pevne dúfame, že sa snáď nájde priestor aj na sadenie tradičného ročníkového stromčeka.

Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov 9.ročníka

Vážení rodičia,

v dňoch 29.4. – 4.5. 2020 sa na našej školy uskutoční podpisovanie prihlášok na štúdium na SŠ v  čase od 13.00 – 17.00 hod. podľa časového harmonogramu, ktorý Vám bude zaslaný e-mailom. Žiadame Vás o dodržanie časového harmonogramu.

Ak z vážnych dôvodov nemôžete prísť v určenom čase kontaktujte výchovnú poradkyňu Mgr. Janu Humeňanskú e – mailom: janka.humenanska22@gmail.com.

Je nevyhnutná prítomnosť jedného zákonného zástupcu a žiaka! Prosíme o dodržanie hygienických zásad: každý musí mať rúško, rukavice a vlastné pero.

K prihláške je potrebné doložiť 2 x fotokópie diplomov, potvrdenia o úspešnosti v súťažiach na úrovni okresného, krajského a celoslovenského kola.

Zápis do 1. ročníka

ZÁPIS VÁŠHO DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Vážení rodičia,

vzhľadom na výnimočnú situáciu, je potrebné prihlásiť Vaše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v našej škole elektronicky.

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail.

Venujte prosím zvýšenú pozornosť presnému zápisu rodného čísla a mien aj s diakritikou, aby sme v budúcnosti predišli nepresnostiam v osobných údajoch.

V prípade, že nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, bude možný osobný zápis od 15. do 30. apríla 2020 bez prítomnosti detí.

Presný dátum zápisu na našej škole bude

16. apríla a 17. apríla 2020 od 14:00 hod do 18:00 hod. a 18. apríla 2020 od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Vyzývame rodičov, aby pri osobnom zápise použili rúško na tvár, rukavice a vlastné písacie potreby!

K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Prosíme rodičov, aby nás vopred kontaktovali o presnom čase návštevy školy na zsberke@centrum.sk, z dôvodu  organizácie priebehu zápisu z našej strany.

Overenie údajov prostredníctvom elektronickej prihlášky poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  • Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2020 šesť rokov.

(Dieťa je potrebné zapísať, aj keď uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky. Rovnako v prípade, ak chcete Vaše dieťa zapísať predčasne.)

  • Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré malo odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, je povinný opäť zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ v nasledujúcom školskom roku.
  • Rodič môže zapísať dieťa iba na jednu základnú školu. Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt.

Príspevky rodičov na činnosť ŠKD

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 13.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať príspevok na činnosť školského klubu detí od apríla 2020.

Prosíme rodičov, aby prerušili trvalé príkazy na platby ŠKD od 1. apríla 2020.

Vopred zaslané platby budú vrátené do konca školského roka 2019/20.

Ďakujeme

OZNAM

Vážení rodičia a milí žiaci,

vedenie ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach Vám oznamuje, že z dôvodu aktuálnej situácie ruší všetky plánované aktivity a to poznávací zájazd do Londýna ( finančné vyrovnanie bude urobené dodatočne ), všetky Školy v prírode a exkurzie v školskom roku 2019/2020.

Prijímacie pohovory do 5.ročníka sa uskutočnia dva týždne po nástupe do školy len z učiva, ktoré bolo prebraté počas otvorenia školy.

Za pochopenie ďakujeme.