Zameranie školy

 1. Pedagogický princíp školy

Školský vzdelávací program má žiakom pomôcť utvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie a poskytnúť spoľahlivý základ všeobecného vzdelania zameraného predovšetkým na situácie blízke bežnému životu a praktické činnosti. Náš program je orientovaný na komunikáciu a získavanie informácií, rozvoj schopností v oblasti IKT, jazykových znalostí, environmentálnu výchovu, dopravnú výchovu a športovú prípravu. Snažíme sa poskytovať základné vzdelanie, výchovu a prípravu žiakov na ďalšie štúdium a prax.

Pedagógovia školy sa snažia vytvárať priaznivé podmienky pre slobodný a tvorivý prejav detí, rozvíjať ich talent a schopnosti, osvojovať si základné komunikačné, pohybové a sociálne zručnosti: Dôraz kladieme na vytváranie pozitívnej pracovnej atmosféry a prežívanie pocitu úspechu.

Program je orientovaný na žiaka, rešpektujú sa jeho osobné možnosti a individuálne potreby. Umožňuje efektívnu profesionálnu a premyslenú prácu učiteľa. Má všetkým v škole vytvoriť zázemie, ktoré rozvíja tvorivosť a súčasne rešpektuje individuálne možnosti. Má vybaviť každého žiaka všetkým potrebným pre úspešný a pokojný život.

Pri zameraní školy vychádzame z aktuálnych potrieb spoločnosti a podmienok školy.

Stupeň vzdelania

Po ukončení štvrtého ročníka ISCED 1

Po ukončení deviateho ročníka ISCED 2

Profil absolventa

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, vedieť rozvíjať a zvyšovať svoju telesnú aktivitu, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

 Naše priority:

 • dobré vzťahy a tímová spolupráca,
 • samostatní a tvoriví učitelia, flexibilný pedagogický zbor,
 • využívanie aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní,
 • preferujeme zážitkové vyučovanie,
 • využívanie skúseností z IKT vo vyučovaní všetkých predmetov,
 • ekologická a environmentálna výchova, šetrenie majetku, dbanie o areál a okolie školy,
 • spolupráca s MŠ, ZŠ, SŠ, spoločenskými a športovými organizáciami v meste

Škola ponúka

 • rozvíjanie prosociálneho myslenia, konania, správania,
 • intenzívnu výučbu cudzích jazykov: anglického a nemeckého jazyka,
 • prácu s počítačom a internetom od 3. ročníka,
 • individuálny prístup k individuálne začleneným žiakom (aj nadaných v bežných triedach) a

žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

 • aplikáciu informačno – komunikačných technológií vo vyučovacom procese,
 • školský klub detí pre žiakov 1. – 5. ročníka (6:00–17:00 hod.)
 • od 5.ročníka triedy s dotáciou hodín matematiky a prírodovedných predmetov,
 • vyučovanie telesnej výchovy vo viacúčelovej športovej hale.

V oblasti mimovyučovacích aktivít rozvíjame talent a záujmy žiakov prostredníctvom širokej škály krúžkov, kurzov, zapájaním žiakov do vedomostných súťaží, súťaží zručností, olympiád a mimoškolských aktivít.

LOGOSKOLY4