Záložka do knihy spája školy

Kreatívny čitateľský projekt – Záložka do knihy spája školy

 Aj v školskom roku 2021/2022 sa žiaci našej školy zapájajú do 12. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní, ktorý je určený slovenským a českým žiakom zo základných škôl a osemročných gymnázií. Slovenská pedagogická knižnica ho organizuje v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne.

Cieľom  projektu je opätovne pomôcť slovenským a českým pedagógom a školským knihovníkom vytvárať v triedach takú atmosféru, ktorá bude podnecovať a dokáže nadchnúť celý kolektív žiakov pre čítanie kníh, pre diskusiu o prečítaných príbehoch a pre výtvarné stvárnenie literárneho motívu z prečítaného textu. Rovnako zámerom projektu je, aby školy výmenu záložiek využili k nadviazaniu vzájomnej spolupráce a výmene dobrých príkladov z praxe a taktiež k poznávaniu histórie, kultúry, jazyka, literatúry či regionálnych zvykov v oboch republikách.

Pridanou hodnotou uvedených projektov bude, že práca na záložkách prinesie žiakom potešenie z tejto činnosti, obohatí ich o skúsenosť zo sústredenej práce a takisto aj o pocit hrdosti nad ňou samou. Žiak sa pri nej naučí nielen preberať spolurozhodovanie o tom, čo sa ho samotného týka, ale naučí sa aj rešpektovať potreby druhých a čestne si splniť svoj záväzok voči poväčšine neznámemu rovesníkovi z pridelenej partnerskej školy.