Voľné pracovné miesto

Zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca:

Pracovná pozícia: hospodárka

Nástup od: 1.1.2020

Úväzok: 100 %

Pracovná zmluva na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia.

Kvalifikačné predpoklady:

Stredné odborné vzdelanie – ekonomického zamerania, základná platová tarifa – 691,50 €

Zoznam požadovaných dokladov:  

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady je potrebné zaslať poštou, mailom do 10.12. 2019.

Na základe predložených žiadostí budú pozvaní vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

  • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Bližšie informácie o škole: www.zsberke.sk

Kontakt: 055/6422431

Posted in Aktuálne.