Školský poriadok pre žiakov ZŠ

(NA STIAHNUTIE PDF >>>školský poriadok)
(NA STIAHNUTIE PDF >>>zásady dištančného vzdelávania

Milí žiaci!

Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený, ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.

Vychádzame z Deklarácie práv dieťaťa a zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktoré sa dotýkajú života v škole:

 • Máš právo chodiť do školy.
 • Základné vzdelanie máš právo dostať Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským

právam a základným slobodám.

 • Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.
 • Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať
 • Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor. Najdôležitejšou podmienkou pritom je dodržanie slušnosti a úcty k iným.

 

Na začiatku všetkého spoločenského snaženia žiakov, rodičov a učiteľov si musíš uvedomiť  :

 • učíš sa pre seba, aby si sa v dospelosti vedel o seba postarať,
 • učiteľ je ten, ktorý Ti pri zvládnutí tejto úlohy bude nápomocný a bude Ťa viesť,
 • rodičia sú zodpovední za Tvoju výchovu, slušné správanie, dodržiavanie mravných a etických zásad.

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

 

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov v škole, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školy, o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy.

 

Školský poriadok je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy na podmienky školy.

 

Čl. 2

Práva žiakov

 

 1. Žiak má právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.
 2. Žiak má právo na bezplatné základné vzdelanie a získavanie vedomostí v rozsahu platných učebných osnov.
 3. Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
 4. Žiak má právo na vzdelávanie v štátnom jazyku.
 5. Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav.
 6. Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc na vyuč
 7. Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom prostredí bez rušivých momentov, v hygienicky vyhovujúcom prostredí.
 8. Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.
 9. Žiak má právo na slušné zaobchádzanie a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.
 10. Žiak má právo na informácie, týkajúce sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov.
 11. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie.
 12. Žiak má právo využiť služby školskej jedálne.
 13. Žiak má právo zúčastňovať sa školských súťaží, olympiád a podujatí, so súhlasom riaditeľa reprezentovať školu vo vyšších súťažiach.
 14. Žiak má právo navštevovať ZUŠ, jazykové školy, športové oddiely a byť členom v spoločenských organizáciách, ak členstvo v nich sa mu dovoľ
 15. Žiak má právo byť ocenený za úspešný prospech, vzorné správanie, aktivitu, víťazstvá v súťažiach.
 16. Žiak má právo riešiť svoje problémy a pripomienky s triednym učiteľom, v závažných prípadoch i na riaditeľstve školy, podľa svojich potrieb využívať pomoc výchovného poradcu, školského psychológa a koordinátora protidrogovej prevencie.
 17. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad uč
 18. Žiak má právo k danému učivu použiť akúkoľvek vhodne položenú otázku a dostať na ňu odpoveď.
 19. Žiak má právo konzultovať svoj prospech a hodnotenie vo vhodnom čase a vhodným spôsobom s vyučujúcim.
 20. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
 21. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
 22. Žiak má právo na omyl.
 23. Žiak má právo na opravnú ( komisionálnu ) skúšku, pri splnení potrebných podmienok.

 

Čl. 3

Povinnosti žiakov

 

 1. Žiak je povinný slušne sa v škole správať, rešpektovať pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
 2. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil sebe aj škole česť.
 3. Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
 4. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Dochádzka do záujmových krúžkov je pre zaradených žiakov povinná.
 5. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. Na telesnú výchovu používa oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor).
 6. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, ktoré mu boli bezplatne zapožičané, chrániť ich pred poškodením.
 7. Žiak je povinný udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.
 8. Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov a podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyuč
 9. Žiak je povinný konať tak, aby svojím správaním neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a výchove.
 10. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiakom sú v priestoroch školy a v jej areáli zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok.
 11. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.
 12. Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy.
 13. Žiak sa nesmie zdržiavať v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez dovolenia.
 14. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť či žalobu.
 15. Žiak sa počas vyučovacej hodiny nesmie zdržiavať na chodbách a v iných priestoroch školy. Priestory WC navštevuje podľa potreby hlavne cez prestávku. Po chodbe chodí primerane rýchlo, po schodištiach po pravej strane.
 16. V školskej jedálni sa žiaci správajú slušne, nehlučne a podľa pokynov dozor konajúcich pedagógov. Použité taniere a príbory žiaci nenechávajú na stole, ale odnesú ich na určené miesto. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, majú vstup do jedálne a priestorov pred jedálňou zakázaný.

 

Čl. 4

Práva rodičov

 

Rodič ako zákonný zástupca žiaka má právo:

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťa.

 

Čl. 5

Povinnosti rodičov

 

Rodič ako zákonný zástupca žiaka je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa prichádzalo do školy pravidelne a včas,
 • oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu príčinu, ak sa jeho dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole,
 • zákonný zástupca žiaka 1.ročníka môže vstúpiť do priestorov šatní a tried len prvý septembrový týždeň,
 • zákonný zástupca žiaka v prípade pohovoru s pedagogickým zamestnancom sa zapíše do knihy návštev, ktorá bude na vrátnici školy,
 • v prípade vyzdvihnutia žiaka počas vyučovania na lekárske vyšetrenie alebo v inom prípade sa zákonný zástupca musí zapísať do knihy návštev,
 • zákonný zástupca sa nesmie pohybovať v budove školy bez zamestnanca školy,
 • do budovy školy môže vstúpiť len v sprievode službukonajúcej upratovačky príp. pedagóga.

 

Čl. 6

Výchovné opatrenia

 

Pochvaly:

 1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú žiakovi za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.
 2. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ alebo riaditeľ školy.
 3. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov.

 

Pochvala triednym učiteľom:

 • za výborný prospech a vzorné správanie (priemer známok 1,00),
 • za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach (úspešný riešiteľ v školských alebo

okresných kolách súťaží – po prerokovaní  v jednotlivých MZ, PK a vedením školy),

 • za pomoc triednemu učiteľovi, prípadne iným vyučujúcim, a za korektné vzťahy medzi

spolužiakmi.

Pochvala riaditeľom školy:

 • za reprezentáciu školy (úspešný riešiteľ v okresných, regionálnych a vyšších kolách

súťaží – po prerokovaní  v jednotlivých MZ, PK a vedením školy),

 • za záslužný alebo statočný č

 

Udelenie vecnej ceny:

za výnimočné výsledky, hodnotené podľa osobitných kritérií, dosiahnuté vo vyučovaní,                                                                    –     slovenského jazyka a literatúry,

–     cudzieho jazyka,

            –     matematiky, informatiky  a prírodovedných a spoločenských predmetov,

            –     telesnej výchovy a športu,

–     výtvarnej a hudobnej výchovy.

 

 Pokarhania:          

 1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.
 2. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.

 

Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

 

Napomenutie triednym učiteľom:

 • za 3 zápisy v KZ ( klasifikačnom zázname ) podľa závažnosti a posúdenia TU.

 

Pokarhanie triednym učiteľom:

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy.

 • za 5 zápisov v KZ ( 3 + 2 ) podľa závažnosti a posúdenia TU,
 • za závažné porušenie školského poriadku bez predchádzajúcich zápisov v KZ.

 

Pokarhanie riaditeľom školy:

Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.

 • za 7 zápisov v KZ ( 5 + 2 ) podľa závažnosti a posúdenia TU,
 • za závažné porušenie školského poriadku bez predchádzajúcich zápisov v KZ.

 

Ak nenastane náprava po týchto výchovných opatreniach bude nasledovať znížená známka zo správania.

 

Znížená známka zo správania – 2. stupeň (uspokojivé):

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy a pedagogickou radou.

 • za 10 zápisov v KZ ( 7 + 3 ) podľa závažnosti a posúdenia TU,
 • za závažné porušenie školského poriadku bez predchádzajúcich zápisov v KZ.

 

Znížená známka zo správania – 3. stupeň (menej uspokojivé):

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy a pedagogickou radou.

 • za 15 zápisov o porušení školského poriadku,
 • za závažné porušenie školského poriadku bez, predchádzajúcich zápisov v KZ,
 • ak sa žiak v správaní nezlepší ani po udelení pokarhania riaditeľom školy a pred tým už mal zníženú známku na stupeň 2, navrhne triedny učiteľ zníženie známky na stupeň 3.

 

Znížená známka zo správania – 4. stupeň (neuspokojivé):

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy a pedagogickou radou.

 • za 20 a viac zápisov o porušení školského poriadku,
 • za závažné porušenie školského poriadku bez predchádzajúcich zápisov v KZ,
 • ak sa žiak v správaní nezlepší ani po udelení pokarhania riaditeľom školy a pred tým už mal zníženú známku na stupeň 3, navrhne triedny učiteľ zníženie známky na stupeň 4.

 

Doplnok k priestupkom

 

 1. Bežné priestupky:
 • zabúdanie učebných pomôcok,
 • zabúdanie žiackej knižky,
 • zabúdanie prezuviek, úbor na TV a pod.
 1. Závažné priestupky:
 • vyrušovanie na hodinách,
 • bezdôvodné opustenie školy,
 • nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,
 • prepisovanie známok v ŽK,
 • klamstvo,
 • podvody,
 • používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.
 1. Mimoriadne závažné priestupky:
 • šikanovanie žiakov (aj slovne),
 • arogancia,
 • drzosť,
 • fyzické ublíženie,
 • krádež,
 • fajčenie,
 • alkohol,
 • drogy,
 • ničenie školského zariadenia.

 

Triedny učiteľ a vyučujúci jednotlivých predmetov sú povinný o priestupkoch zapísaných v klasifikačnom zázname informovať rodičov cez žiacku knižku. Výchovné opatrenia je triedny učiteľ povinný oznámiť rodičom na predpísanom tlačive. Rodičmi podpísané oznámenie vráti žiak triednemu učiteľovi a ten následne zástupkyniam školy.

Napomenutia a pokarhania triednym učiteľom je potrebné riešiť priebežne, nielen v čase klasifikačných porád.

 

Čl. 7

Dochádzka žiakov do školy a ich uvoľnenie z vyučovania

 

 1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia pravidelne a dochvíľ Žiak do areálu školy prichádza najskôr 7:30 hod., budova školy sa otvára o 7:45 hod. výnimku tvoria žiaci v ŠKD. Dochádzajúci žiaci v prípade nepriaznivého počasia môžu vstúpiť do priestoru vestibulu pri vrátnici.  Začiatok vyučovania je o 8:15 hod. Na záujmovú činnosť, ktorá prebieha v popoludňajších hodinách žiak prichádza 5 minút pred jej začiatkom.

 

 1. Do budovy školy žiaci vchádzajú :
 • vchodom „A“ – žiaci II. stupňa,
 • vchodom „B“ – žiaci I. stupňa a II. stupňa,
 • vchodom „C“ – žiaci I. stupňa a ŠKD,
 • vchodom „D“ – žiaci I. stupňa a ŠKD (elokované pracovisko Poľov).

 

Žiaci pri príchode do rannej ŠKD, ktorá začína o 6:00 sa prezujú a presunú sa do rannej ŠKD. Na vyučovanie sa o 8:00 hod. v doprovode pani vychovávateľky presunú do svojich tried.

 

 1. Pred vchodom do budovy si žiak očistí obuv, v šatni si odloží vrchný odev a preobuje sa do zdravotne vhodných prezuviek (nie obuv používaná na TV), ktoré by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy. Šatne sa uzamykajú o 8.10 h. Každý  žiak je povinný prezuvky odkladať do hygienicky vhodného vrecúška  a zavesiť na vešiak.
 2. Po vstupe do školy každý žiak je povinný svoj príchod do školy označiť na čipovacom zariadení z dôvodu evidencie dochádzky. V prípade, že žiak zabudne čip je povinný túto skutočnosť ohlásiť dozor konajúcemu učiteľovi.
 3. Budova školy sa ráno uzavrie o 8.10 hod. Žiak, ktorý mešká na vyučovací proces službukonajúca upratovačka ho pustí do budovy školy. Na vyučovací proces ( začatú vyučovaciu hodinu )  bude žiak zaradený len vtedy, ak  je  v doprovode zákonného zástupcu, alebo má lekárske potvrdenie, ktoré predloží službukonajúcej upratovačke. Ak žiak príde do školy oneskorene sám a bez lekárskeho potvrdenia, musí čakať na vrátnici a na vyučovací proces bude zaradený na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Oneskorené príchody žiakov sa budú zapisovať na vrátnici.

 

 1. Opatrenia pri neospravedlnených hodinách:
 • žiakovi, ktorý bude mať 1 – 2  vymeškané neospravedlnené  vyučovacie  hodiny bude udelené pokarhanie triednym učiteľom,
 • žiakovi, ktorý bude mať 3 – 6 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín bude udelené pokarhanie riaditeľkou školy,
 • žiakovi, ktorý bude mať 7 – 12  neospravedlnených vyučovacích hodín za polrok bude udelená znížená známka na stupeň „2“,
 • žiakovi, ktorý bude mať 13 – 60  neospravedlnených vyučovacích hodín za polrok bude udelená znížená známka na stupeň „3“ ,
 • žiakovi, ktorý bude mať 61 a viac  neospravedlnených vyučovacích hodín za polrok  a pri dokázateľnom opakovanom záškoláctve a šikanovaní spolužiakov bude udelená znížená známka na stupeň „4“.

Výchovné a vyučovacie problémy súvisiace s dochádzkou žiaka triedny učiteľ rieši v spolupráci s rodičmi, vedením školy a výchovnou poradkyňou.

 

       Pri riešení problémov zachovať postup :

                         –       pohovor so žiakom,

 • písomné predvolanie rodiča,
 • upozornenie za nedbalú školskú dochádzku,
 • zaslanie hlásenia.
 1. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka sa udáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.
 2. Žiak, ktorý vymešká viac ako 30% vyučovacích hodín za jedno klasifikačné obdobie musí vykonať komisionálnu skúšku zo všetkých predmetov, z ktorých má menej ako dve známky.
 3. Pri vážnom poklesku žiaka, ktorý rieši polícia v dôsledku účasti žiaka na vlámaní, krádeži, ničení verejného majetku, vandalizme, bitkách, pri ublížení na zdraví, pri šírení legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí a pod., bude známka zo správania znížená najmenej dva stupne.

V zmysle platnej legislatívy:

 • za každých 15 neospravedlnených hodín v mesiaci triedny učiteľ posiela hlásenie o záškoláctve na MMK,
 • za 60 neospravedlnených hodín už na priestupkové konanie.
 1. Počas malých prestávok žiaci sa zdržiavajú výhradne v triede. Tento čas využívajú  na  prípravu na nasledujúcu hodinu príp. desiatuje. Cez veľkú prestávku žiaci môžu byť na chodbe pri svojej triede, ale nesmú sa svojvoľne pohybovať po budove školy. V prípade priaznivého počasia a po dohode s vedením školy počas veľkej prestávky žiaci 1.stupňa sa budú zdržiavať na trávnatom priestore pri vstupe do areálu školy a žiaci 2.stupňa v átriu školy. Po vyučovaní odchádzajú domov,  nezdržiavajú sa v priestoroch školy.
 2. Počas celého vyučovania i cez prestávky žiaci nesmú bez dovolenia učiteľa opustiť budovu a areál školy.
 3. Zo školy na lekárske ošetrenie, príp. z iných dôvodov, bude žiak uvoľnený iba za prítomnosti rodiča – zákonného zástupcu žiaka.
 4. Povolenie opustiť školu dáva :
 • z 1 vyučovacej hodiny učiteľ daného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi,
 • najviac na tri dni dáva triedny učiteľ – po predbežnej ústnej alebo písomnej žiadosti rodiča,
 • na viac ako tri dni riaditeľka školy po písomnej žiadosti rodičov a prerokovaní s triednym učiteľom za podmienky, že žiak si doplní prebraté učivo.
 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchovno-vyučovacom procese v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu príčiny jeho neprítomnosti.
 2. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva v spoločnej domácnosti na prenosnú chorobu a lekár vyhlási karanténu, oznámi to zákonný zástupca žiaka bezodkladne triednemu učiteľovi.
 3. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.
 4. Ak žiak bude chýbať na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je  zákonný zástupca povinný oznámiť to triednemu učiteľovi najneskôr 24 hodín vopred.
 5. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, zákonný zástupca je povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín.
 6. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 po sebe nasledujúcich pracovných dní, vyžaduje triedny učiteľ vždy lekárske potvrdenie o chorobe žiaka, alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti v škole.
 7. Zákonný zástupca, respektíve žiak je povinný ospravedlniť svoju neprítomnosť v škole okamžite pri nástupe na vyučovanie , v opačnom prípade sa mu počítajú hodiny ako neospravedlnené.
 8. Ak žiak ochorie alebo mu je nevoľno počas vyučovania, neodchádza zo školy sám ani v sprievode iného žiaka, ale oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu. Triedny učiteľ túto skutočnosť oznámi zákonnému zástupcovi, ktorý je povinný žiaka si osobne vyzdvihnúť.
 9. Zo zdravotných dôvodov a iných závažných dôvodov je možné žiaka úplne alebo čiastočne oslobodiť z vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť. Žiaka oslobodzuje riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo všeobecného lekára pre deti a dorast.
 10. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu a jeho zdravotný stav mu umožňuje účasť na výchovno-vzdelávacom procese, musí byť prítomný na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa úlohami, ktoré mu zadá príslušný vyučujúci.
 11. Účasť na záujmovej činnosti pre prihlásených žiakov je povinná. Jedna hodina záujmového vzdelávania trvá 60 minút a je v rozsahu najmenej 60 hodín počas školského roka.
 12. Vedomostné a športové súťaže organizované školou, zriaďovateľom príp. inými školami sa sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania. Pokiaľ sa súťaže organizujú mimo budovy školy, môžu sa ich žiaci zúčastniť len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý ho poskytne na celý školský rok na úvodnom plenárnom zasadnutí rodičov.
 13. Triedny učiteľ v spolupráci s učiteľom, ktorý sprevádza žiaka na súťaž, v triednej knihe do poznámky uvedie poučenie o BOZP a informáciu o účasti žiaka na súťaži.
 14. Počas neprítomnosti žiaka, ktorý je na súťaži vyučujúci ho zapíše do triednej knihy ako chýbajúceho, pričom mu triedny učiteľ vykáže 0 vymeškaných hodín. Žiak sa po skončení súťaže v sprievode učiteľa vráti do školy a až potom môže odísť domov. Žiak je zároveň povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si preberané učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil.

 

Čl. 8

Správanie žiakov na vyučovaní

 

 1. Žiak prichádza do školy včas, na vyučovanie a všetky školské činnosti riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje. Oblečenie žiaka a celková úprava má byť bez výstredností.
 2. Ak žiak z vážnych dôvodov na vyučovanie príde oneskorene, nahlási sa na vrátnici.
 3. Účasť a dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.
 4. Na vyučovacích hodinách žiak je povinný dodržiavať zasadací poriadok, ktorý určil triedny učiteľ, alebo vyučujúci daného predmetu. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto vyučujúci daného predmetu.
 5. Do odborných učební sa žiaci premiestňujú po zvonení.
 6. Ak žiak chce odpovedať, alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa. Skúšanému žiakovi nikto nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy.
 7. Žiak má prísne zakázané používať mobil v budove školy a v školskej jedálni. (Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole) Ak má žiak  mobilný telefón alebo iné audiovizuálne zariadenia  počas celého pobytu v škole /na vyučovaní, počas prestávok, v šatni, v školskej jedálni / musí ho mať vypnutý a odložený. Ani počas obeda  v ŠJ a pobytu v ŠKD mobil nepoužíva. Za mobilný telefón počas vyučovania zodpovedá žiak.
 8. V prípade porušovania tohto nariadenia žiakovi bude okamžite informovaný zákonný zástupca bude riešiť výchovná komisia za účasti rodiča a vedenia školy.
 9. Mobilný telefón vo vyučovacom procese môže žiak použiť výhradne so súhlasom vyučujúceho.
 10. Žiak nenosí do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.
 11. Predmety nepotrebné na vyučovanie môže vyučujúci odobrať a vrátiť len rodičovi.
 12. Žiak na vyučovaní pozorne sleduje učiteľov výklad a odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu.
 13. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny a uvedie dôvod. Ospravedlnenie žiaka posúdi vyučujúci.
 14. Žiak k vedeniu školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správa zdvorilo, pri stretnutí ich pozdraví . Pri komunikácii s dospelými, ale aj so spolužiakmi dodržiava pravidlá slušného správania.
 15. Ak počas vyučovania do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa postavia. Žiaci si sadnú na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako sa zdravia pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy, pri práci s počítačom a pri písomných prácach žiaci nevstávajú.
 16. Žiak počas vyučovania aktívne spolupracuje s učiteľom, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov.
 17. Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok.
 18. Žiak je zodpovedný za spôsobené materiálne škody, tieto musí jeho zákonný zástupca buď odstrániť alebo finančne uhradiť.
 19. Na vyučovanie si žiak nosí pomôcky podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.
 20. Na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv, na hodiny technickej výchovy nosí vhodný pracovný úbor.
 21. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku. Šetri učebnice , učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi,  audiovizuálnymi prístrojmi a počítačovou technikou môže len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa.
 22. Žiakov nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov vykláňať sa z okien, nesadať a nestúpať na parapetné dosky a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.
 23. Žiak má žiacku knižku v škole každý deň, na každej vyučovacej hodine.
 24. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje ( karty, cigarety, nevhodné publikácie a časopisy, nožíky, lopty, žuvačky, spreje a pod.). Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to ihneď triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
 25. Poistná udalosť sa nevzťahuje na stratené veci, ale na odcudzené z uzamknutej triedy a šatne. Z dôvodu poistnej udalosti je potrebné odkladať účtenky jeden rok.

 

Čl. 9

Správanie žiakov cez prestávky

 

 1. Dvere na triedach sú počas malých prestávok dokorán otvorené. Malé prestávky žiaci využívajú na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Cez veľkú prestávku žiaci môžu byť na chodbe pri svojej triede, ale nesmú sa svojvoľne pohybovať po budove školy. V prípade priaznivého počasia a po dohode s vedením školy počas veľkej prestávky žiaci 1.stupňa sa budú zdržiavať pred školskou jedálňou a žiaci 2.stupňa v átriu školy.
 2. Automat na potraviny môžu žiaci použiť ráno pri príchode do školy a počas veľkej prestávky. Prípadné problémy napr. automat nevydá produkt žiak hlási túto situáciu dozor konajúcemu pedagógovi.
 3. Žiaci počas prestávok dodržiavajú bezpečnostné pokyny, pokyny dozor konajúcich učiteľov a nevyklopávajú na dvere zborovne, len vo veľmi vážnom prípade.
 4. Spory so spolužiakmi žiaci riešia bez použitia fyzickej sily a dohodnú sa s nimi priateľ Netolerujú šikanovanie, neprizerajú sa tomu, zasiahnu alebo privolajú pomoc dospelého. Šikanovanie je mimoriadne závažným porušením školskej disciplíny.
 5. Žiaci rešpektujú prísny zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole, v celom areáli školy a jeho okolí, upozorňujú na to aj ostatných. Prinesenie alkoholu, drog prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
 6. Ak žiak zistí, že niekto zo spolužiakov má veci v hore uvedenom bode v škole, je jeho povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Tak zabráni väčším škodám na zdraví spolužiakov.
 7. Do riaditeľne, zborovne a kancelárií môže žiak ísť len v nevyhnutných prípadoch. Všetky záležitosti žiak rieši prostredníctvom triedneho učiteľa počas prestávky resp. zastupujúceho triedneho učiteľa.
 8. Žiaci do odborných učební a telocvične vchádzajú v sprievode učiteľa s učebnými pomôckami potrebnými pre daný predmet a žiackou knižkou.
 9. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
 10. Cez prestávku chodia určení žiaci alebo týždenníci pre pomôcky.
 11. Žiaci 1.-4. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov. Žiaci 5.- 9. ročníka po zazvonení  na  vyučovaciu hodiny odídu do šatne TSV a tam čakajú na učiteľa telesnej výchovy.

 

Čl. 10

Odchod žiakov zo školy

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do školskej tašky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. Na pokyn učiteľa opustí triedu, pod vedením vyučujúceho sa preobuje, oblečie a disciplinovane opustí budovu školy. Vyučujúci  a týždenníci zodpovedajú za zatvorenie okien a poriadok v triede.
 2. Ak žiaci majú poslednú hodinu v odbornej učebni alebo telocvični, dajú svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
 3. Ak žiak odchádza zo školy je povinný označiť svoj odchod na čipovacom zariadení. .
 4. Žiaci po skončení vyučovania sa nezdržiavajú v budove ani v areáli školy, ak nemajú v popoludňajších hodinách aktivity organizované školou.

 

Čl. 11

Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice

 

 1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.
 2. Ak v triede dochádza k výmenám žiakov, po návrate do kmeňovej triedy si žiak prekontroluje svoje miesto. Zistené nedostatky nahlási triednemu učiteľovi, v jeho neprítomnosti učiteľovi, s ktorým mal predchádzajúcu hodinu.
 3. Ak žiak zistí, že niekto úmyselne poškodzuje majetok školy, okamžite to hlási vedeniu školy. Každé odhalenie poškodzovania majetku školy je v prospech nás všetkých.

 

Čl. 12

Samospráva triedy

 

 1. Žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení:
 • predseda –  zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie                

                                spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu  

                                učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu členov

                                triednej samosprávy,

 • podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti,
 • nástenkári –  aktualizujú nástenky v triede, dbajú o jej estetickú úroveň a obsahovú náplň.

       Kolektív triedy a triedny učiteľ si môžu zvoliť aj iné funkcie triednej samosprávy. Na 1.stupni triedny učitelia zvážia vznik triednej samosprávy. Od tretieho ročníka si kolektív triedy volí zástupcu do školského parlamentu.

 1. Týždenníci sú spravidla dvaja a určuje ich triedny učiteľ. Ich mená zapisuje TU do triednej knihy najneskôr na začiatku týždňa.

 

Úlohy týždenníkov sú :

 1. pred vyučovaním zotrieť tabuľu mokrou špongiou, pripraviť kriedy a iné pomôcky na  vyučovanie,
 2. na každej hodine hlásia neprítomných žiakov,
 3. oznamujú zástupkyni riaditeľky školy neprítomnosť vyučujúceho, ak tento nepríde na hodinu do 10 minút po zvonení,
 4. cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a zotierajú tabuľu,
 5. po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedy, perá, špongiu a ostatné pomôcky uložia, uzavrú okná, sklopia žalúzie a prekontrolujú uzávery vody.

 

Čl. 13

Bezpečnosť a ochrana zdravia

 

 1. Každý žiak dbá o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov tak, aby si sebe ani spolužiakom nespôsobil ujmu na zdraví, dodržiava pitný režim, dodržiava zásady osobnej hygieny.
 2. Každý, aj najmenší úraz, ku ktorému došlo v budove alebo areáli školy ihneď nahlási vyučujúcemu, službukonajúcemu učiteľovi, triednemu učiteľovi prípadne zástupkyni riaditeľky školy.
 3. V škole a v celom areáli je prísny zákaz fajčenia, pitia liehových nápojov, používania zdraviu škodlivých látok, nosenia, prechovávania a užívania legálnych i nelegálnych drog.

 

Čl. 14

Organizácia vyučovania

 

Režim dňa:                                                               Činnosť v ŠKD :       od 6:00 ranná ŠKD     

do 17:00 dlhá ŠKD

             Dopoludňajšie vyučovanie                        

 1. hodina          8:15 – 9:00
 2. hodina          9:10 – 9:55

            VEĽKÁ PRESTÁVKA: 9:55 – 10:15

 1. hodina          10:15 – 11:00
 2. hodina          11:10 – 11:55
 3. hodina          12:00 – 12:45
 4. hodina          12: 50 – 13:35
 5. Škola organizuje školské výlety a exkurzie. Pre žiakov, ktorí sa na týchto akciách nezúčastnia, zabezpečí sa náhradné vyuč Nástup a ukončenie výletu, exkurzie a súťaže je spravidla pred budovou školy, ak nebolo dohodnuté inak a oznámené zákonným zástupcom žiaka.
 6. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu života a zdravia, a to vo vybraných predmetoch, pri účelových cvičeniach a didaktických hrách a záujmovej č
 7. Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je v treťom ročníku základný plavecký výcvik; v druhom, štvrtom a siedmom ročníku základný lyžiarsky výcvik. Škola organizuje lyžiarsky a plavecký výcvik formou denného dochádzania pre žiakov 1.stupňa a pobytový lyžiarsky výcvik pre žiakov 2.stupňa.
 8. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova k dopravnej disciplíne.
 9. Škola utvára podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov, na ten účel sprístupňuje priestory školy, ihrisko a telocvične aj v popoludňajších hodinách len v prítomnosti dospelej osoby po podpísaní zmluvy o nájme priestorov.
 10. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov.

 

Čl. 15

Povinnosti žiakov mimo školy

 

 1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiak správa spôsobom, ktorým bude robiť česť sebe, svojim rodičom aj našej škole.
 2. Správa sa priateľsky k všetkým ľuďom, slušne sa vyjadruje.
 3. Je pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám, zvlášť k tehotným. Uvoľni im miesto v dopravnom prostriedku.
 4. Chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy.

  

Čl. 16

Záverečné ustanovenia

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie školského poriadku nesie každý žiak osobnú zodpovednosť a môže byť :

 • za menšie priestupky napomenutý,
 • za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľkou školy s písomným oznámením rodičom, alebo bude mať zníženú známku zo správania.

 

Rešpektovanie školského poriadku žiakovi prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov a spolužiakov .

 

Tento školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou 30.8.2019 a platí s účinnosťou od 01. 09. 2019.

Súčasťou Školského poriadku je: 

 

 • Deklarácia práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa,
 • Školský poriadok ŠKD,
 • Vnútorný poriadok odbornej učebne INF,
 • Vnútorný poriadok odbornej učebne CHE,
 • Vnútorný poriadok odbornej učebne FYZ,
 • Vnútorný poriadok odbornej učebne THD,
 • Vnútorný poriadok odbornej učebne ANJ,
 • Vnútorný poriadok odbornej učebne

 

V Košiciach 30.08.2019                                      PaedDr. Mária Blanárová

                                                                                     riaditeľka školy


Príloha č.1

Deklarácia práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa

Deklarácia práv dieťaťa, ktorú prijala OSN roku 1959, obsahuje 10 morálnych princípov potvrdzujúcich, že „ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie čo má”. Roku 1979 v medzinárodnom roku dieťaťa sa začali práce na Dohovore o právach dieťaťa, ktorý predstavuje historickú dohodu štátov a preto má širokú podporu. Roku 1990 pristúpila k nemu aj Slovenská republika.

Deklarácia práv dieťaťa:

 1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného spoločenského postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho
 2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami, zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.
 3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.
 4. Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.
 5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav.
 6. Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade kde je to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu a tým, ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je žiadúce, aby štát poskytoval finančnú alebo inú pomoc, na výživu mnohopočetným rodinám.
 7. Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom stupni. Má sa mu dostávať vzdelávanie, ktoré mu zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti a svoje názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú myseľ, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.
 8. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými , ktorým sa poskytuje pomoc.
 9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného, minimálneho veku, v nijakom prípade ho nemožno nútiť alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo vzdelávania alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu.
 10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.

Dohovor o právach dieťaťa:

 1. Právo na pomoc a ochranu: právo vyžaduje pomoc deťom a ich ochranu zo strany rodiny i spoločnosti.
 2. Právo na vývoj: právo na vývoj sa týka vzdelania, právo na hru a prázdniny i na kultúrne aktivity.
 3. Právo na slobodný prejav: základom otvorenej demokracie spoločnosti je sloboda prejavu. Každý z nás si môže myslieť čo chce a slobodne to vyjadriť. 
 4. Právo na slobodu vyznania a náboženstva: spoločnosť vyznáva aj naše právo žiť podľa vlastného náboženského a národného presvedčenia. 
 5. Právo na spravodlivosť: máme právo, aby iní nepoznali naše súkromie bez nášho súhlasu. Ak sa tak nestane, máme právo domáhať sa spravodlivosti. 
 6. Právo na slobodu pokojného združovania a zhromažďovania sa: sloboda pokojného združovania a zhromažďovania sa pramení z prirodzenej potreby každého človeka spájať sa s inými ľuďmi.

 

Príloha č.2

                                         Vnútorný poriadok školského klubu detí

 

 1. R i a d e n i e a  o r g a n i z á c i a   Š K D
 • školský klub detí riadi riaditeľ školy,
 • výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľ,
 • riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku,
 • v oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 30 trvalo, dochádzajúcich žiakov na celý čas pobytu v ŠKD.

 

 1. P r e v á d z k a Š K D
 • školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja štátnych sviatkov a prázdnin denne od 6,00 hod. do 17,00 hod.

 

 1. Z a r a ď o v a n i e ž i a k o v
 • žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami,
 • o zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy,
 • do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

 

 1. V ý c h o v n o – v z d e l á v a c i a č i n n o s ť
 • výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD,
 • v oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov,
 • v čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo,
 • súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov, žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú, po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne,
 • na záujmovú a rekreačnú činnosť v ŠKD sa môže využívať aj špeciálna učebňa, dielňa, ihrisko a iné objekty školy.

 

 1. D o c h á d z k a ž i a k o v
 • rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku,
 • údaje sa vedú v osobnom spise dieťaťa, prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

 

 1. S t a r o s t l i v o s ť o   z d r a v i e   a   b e z p e č n o s ť   ž i a k o v
 • za bezpečnosť žiakov počas ich celého pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná p. vychovávateľka,
 • prechod žiakov do ŠJ v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka,
 • prechod žiakov z triedy do šatne pri odchode domov z ŠKD je disciplinovaný, v súlade so školským poriadkom, s ktorým boli oboznámení na začiatku školského roka,
 • počas konania činnosti záujmových útvarov vedúci krúžku si preberie detí od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom, dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľke,
 • pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí,
 • v prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam,
 • nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané,
 • dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD prezuvky, žiaci musia mať svoje osobné veci/vrchné ošatenie, prezuvky, topánky/ označené, pre prípad odcudzenia,
 • straty z priestorov ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy,
 • pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti p. vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD,
 • z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len za prítomnosti zákonného zástupcu,
 • ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, prípadne teplotu upovedomí o tom rodičov.

 

 1.  P r í s p e v o k  n a  ú h r a d u  z a   p o b y t  ž i a k a  v ŠKD

 

 • mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje VZN č. 103 mesta Košice sumou 11.- € uvedenej v dodatku s účinnosťou od 13.7.2012 na určený účet do 15. dňa v mesiaci podľa http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=41972.
 • pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z klubu.

 

 1. O r g a n i z á c i a   č i n n o s t i  ŠKD
 • ŠKD sa prevádzkuje v pondelok až piatok od 6:00 – 7:45 hod a od 11:40 hod – 17:00 hod.,
 • do školského klubu prichádzajú žiaci po skončení vyučovania pod vedením vychovávateliek / učiteliek,
 • na nepovinné predmety, krúžky a hodiny v ZUŠ budú žiaci uvoľňovaní podľa potreby, za presun a uvoľňovanie žiakov na nepovinné predmety, krúžky v škole zodpovedá vedúci krúžku a za hodiny v ZUŠ a krúžky mimo školy zodpovedá rodič,
 • rozsah dennej prevádzky ŠKD a rozvrh činností schvaľuje riaditeľ školy na návrh vedúcej ŠKD,
 • oddelenia sa napĺňajú najviac do počtu 30 žiakov na pravidelnú dochádzku,
 • v dobe mimoriadnych prázdnin alebo mimoriadneho voľna je činnosť ŠKD zaistená, s prípadným obmedzením – podľa pokynov hygienika či RŠ.

Príloha č.3

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BERNOLÁKOVA 16, KOŠICE

                   Vnútorný prevádzkový poriadok v odbornej učebni informatiky

 

 1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
 2. Počítačová učebňa je určená na získavanie vedomostí, poznatkov a praktických skúseností v oblasti informatiky, nie je dovolené hrať sa na počítačoch.
 3. Žiaci vstupujú do počítačovej učebne len na pokyn vyučujúceho.
 4. Vstup do učebne je povolený len v prezuvkách.
 5. Do učebne prinášame len veci nevyhnutné k práci: zošit, písacie potreby a žiacku knižku.
 6. Školský poriadok je platný a záväzný po celý deň pre každého žiaka.
 7. Administratívne úkony spojené s prístupom na školskú sieť (zmena hesiel, prideľovanie kreditov, zmena nastavení …) vykonáva iba správca siete.
 8. Mobilný telefón je vypnutý a odložený v taške.
 9. Žiak sleduje a akceptuje zmeny tohto poriadku, na ktoré bude upozornený (nástenka v odbornej učebni).
 10. Žiak preberá plnú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia.

 

 1. PRÁVA POUŽÍVATEĽA
 2. Každý žiak našej školy má právo využívať zapojené a funkčné počítače v učebni na vzdelávanie a získavanie informácii súvisiacich s vyučovacím procesom v škole. Pokiaľ je na vyučovacej hodine, obsah práce určuje vyučujúci, na krúžkových hodinách je obsah práce voľnejší v rámci výchovno-vzdelávacieho poslania školy.
 3. Tlačiareň možno použiť na tlač materiálov súvisiacich s vyučovacím procesom len so súhlasom vyučujúceho.
 4. Každý žiak má právo využívať pripojenia školy na internet na svoje vzdelávanie a získavanie informácií súvisiacich s vyučovacím procesom.
 5. Každý žiak má právo používať dátový priestor vyhradený pre jeho triedu a skupinu „d:\data\5a až 9.b“.

 

III. ZAKÁZANÉ JE :

 1. zasahovať do prípojov jednotlivých zariadení (myš, klávesnica, tlačiareň, skener…), otvárať kryty jednotlivých zariadení a opravovať prípadné poruchy (všetky poruchy a chyby žiaci hlásia ihneď vyučujúcemu)
 2. poskytovať svoje identifikačné údaje meno a heslo pre prístup na počítačovú sieť inej osobe
 3. súčasne pracovať na viacerých počítačoch
 4. bezdôvodne reštartovať počítač
 5. svojvoľne meniť konfigurácie počítačov – softvér alebo hardvér, alebo meniť topológiu siete a inštalovať vlastný softvér
 6. používanie monitorovacích prostriedkov na zisťovanie informácií o sieti
 7. využívať pripojenie našej školy a počítače na zapájanie sa do aktivít, ktoré poškodzujú dobré meno školy a do činností, ktoré nesúvisia s poslaním školy
 8. využívať pripojenie školy na komerčné účely
 9. obťažovať ostatných používateľov školskej počítačovej siete posielaním nadmerného množstva odkazov a elektronickej pošty
 10. využívať pripojenie na činnosti, ktoré sú v rozpore s právnymi normami platnými v SR
 11. vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu
 12. používať vlastné pamäťové médiá (diskety, CD, DVD, USB kľúče ap.) bez súhlasu vyučujúceho.
 13. žuvať žuvačku, jesť, piť, fajčiť a akokoľvek znečisťovať prostredie v zmysle Vnútorného poriadku školy.

 

 1. ZÁSADY PRÁCE S POČÍTAČOM:
 2. pri opakovanom nepodarenom štarte počítača žiak privolá vyučujúceho
 3. pravidlá pre vypínanie počítača:
 • uzavretie všetkých okien na pracovnej ploche
 • z ponuky ŠTART/VYPNÚŤ voliť VYPNÚŤ POČÍTAČ
 • počítač vypínať v poradí – počítač, monitor

 

 1. PORIADOK NA PRACOVISKU
 2. Po ukončení práce je potrebné počítač a monitor vypnúť podľa zásad pre vypínanie počítača (viď. IV. 2), prípadne nechať v stave podľa pokynov vyučujúceho.
 3. Je potrebné odstrániť odpadky z okolia pracoviska, pobaliť si všetky svoje veci, zasunúť stoličky na miesto a uviesť pracovisko do pôvodného stavu. Nájdené cudzie veci žiaci odovzdajú správcovi učebne alebo vyučujúcemu a ten ich na požiadanie vydá majiteľom.

 

Správca siete a vyučujúci má právo monitorovať jednotlivé pracoviská za účelom zisťovania prípadného porušenia vnútorného prevádzkového poriadku. Porušenie jednotlivých bodov tohto poriadku sa bude podľa závažnosti, respektíve pri opakovanom porušovaní klasifikovať ako porušenie vnútorného poriadku školy.

 

Príloha č.4

         ZÁKLADNÁ ŠKOLA  BERNOLÁKOVA 16, KOŠICE

Vnútorný prevádzkový poriadok v odbornej učebni chémie

Všeobecné pokyny:

V záujme zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci žiakov v učebni chémie je nutné dodržiavať tieto pokyny:

 1. Učebňa chémie je uzamknutá a žiaci na vyučovanie prichádzajú len v sprievode učiteľa.
 2. Žiaci musia byť na prvej vyučovacej hodine chémie podrobne zoznámení so zásadami správania sa v učebni z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri práci v chemickom laboratóriu dodržiavaj nasledovné zásady:

 

 • preštuduj si návod na prácu
 • pozri si pracovné miesto a súpravu pomôcok, prípadné nedostatky oznám vyučujúcemu
 • pracuj podľa návodu, ale bez častého nazerania, so spolužiakmi sa rozprávaj potichu
 • so zariadením a vybavením laboratória zaobchádzaj šetrne a udržiavaj ho v poriadku
 • šetri plynom, elektrickou energiou, chemikáliami a vodou
 • pracuj kultúrne, udržiavaj poriadok a čistotu, odpad odhadzuj len do určených nádob: sklo, papier, biologický a chemický odpad
 • v laboratóriu ja zakázané jesť a piť
 • o postupe a výsledkoch svojej práce si rob písomný záznam (protokol)
 • pri práci bezpodmienečne dodržiavaj zásady bezpečnosti
 • po ukončení práce skontroluj poriadok, uzáver plynu, vody a elektrického prúdu
 • laboratórium môžeš opustiť iba so súhlasom učiteľa

Základné pravidlá bezpečnosti:

 

 • so žieravinami, najmä s kyselinami a hydroxidmi, pracuj veľmi opatrne
 • žieraviny nalievaj po tyčinke, odmeriavaj odmerným valcom alebo poistnou pipetou s balónikom
 • pri práci skoncentrovanými žieravinami si treba oči a tvár chrániť okuliarmi alebo ochranným štítom a ruky rukavicami
 • kyseliny rieď tak, že ich prilievaš do vody, nikdy nie naopak
 • roztoky hydroxidov pripravíš pridávaním hydroxidu do vody po malých čiastkach a za stáleho miešania
 • pri práci s horľavinami si buď vedomý nebezpečenstva požiaru, a preto s nimi nepracuj v blízkosti otvoreného ohňa
 • keď pracuješ s elektrickými spotrebičmi, vodou a plynom, po práci vždy skontroluj uzáver kohútika na plyn, vodu, ako aj vypnutie elektrických spotrebičov
 • všetky poruchy na týchto zariadeniach hneď hlás vyučujúcemu
 • keď nastane úraz, aj napriek uvedeným upozorneniam, postihnutému treba hneď poskytnúť prvú pomoc – predpokladá to znalosť prvej pomoci a pohotovosť

Prvá pomoc:

 • pri poleptaní žieravinou postihnuté miesto dôkladne umy prúdom vody a neutralizuj:
 1. kyselinu – 3% vodným roztokom hydrogén uhličitanu sodného (sódy bikarbóny)
 2. hydroxid – 3% vodným roztokom kyseliny citrónovej
 • pri zasiahnutí oka vyplachuj oko len čistou vodou, a to veľmi dôkladne niekoľko minút. Zabezpeč ošetrenie lekárom.
 • pri popálení malého rozsahu ochlaď vodou a prilož sterilný obväz, rozsiahlejšie popáleniny prekry sterilným obväzom a postihnutého doprav k lekárovi.
 • pri mechanickom poranení, napr. sklom, malé poranenie ošetri 3% roztokom peroxidu vodíka alebo iným dezinfekčným prostriedkom. Väčšie rany  prekry sterilným obväzom a zabezpeč lekárske ošetrenie
 • pri otrave plynmi odnes postihnutého na čerstvý vzduch a privolaj lekársku pomoc.

 

Príloha č.5

 

Vnútorný prevádzkový poriadok v odbornej učebni fyziky

Všeobecné pokyny:

V záujme zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci žiakov v učebni fyziky je nutné dodržiavať tieto pokyny:

 1. Učebňa fyziky je uzamknutá a žiaci na vyučovanie prichádzajú len v sprievode učiteľa.
 2. Žiaci musia byť na prvej vyučovacej hodine fyziky podrobne zoznámení so zásadami správania sa v učebni z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 3. Pri práci s chemikáliami a ohňom musia žiaci dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia.
 4. Pri pokusoch z elektriny smú žiaci pracovať s napätím do 24 V.
 5. Hasiaci prístroj musí byť neustále v poriadku a na stanovenom mieste.
 6. Dostatočne vybavená lekárnička musí byť umiestnená na prístupnom mieste.
 7. Žiak, ktorý zámerne poškodí zariadenie učebne alebo pomôcku, je povinný na vlastné náklady poškodené zariadenie dať do pôvodného stavu.
 8. S napätím 220 V smie pracovať len učiteľ.

Povinnosti žiakov:

 1. Po príchode do učebne fyziky musí každý žiak zaujať svoje miesto a pripravovať sa na vyučovanie. Žiaci sedia podľa zasadacieho poriadku.
 2. Skontrolovať stav vlastného pracoviska a prípadné nedostatky okamžite hlásiť vyučujúcemu.
 3. Šetrne zaobchádzať so zariadením učebne a všetkými pomôckami.
 4. Pred začatím a po ukončení frontálnych a laboratórnych prác skontrolovať stav pomôcok.
 5. Udržiavať neustále poriadok na vlastnom pracovisku.
 6. Pri práci s chemikáliami, plynom a elektrinou dodržiavať všetky pokyny vyučujúceho.
 7. Po odchode z učebne zanechať pracovisko v pôvodnom stave.
 8. Cez prestávku sa nesmú zdržiavať bez dozoru v učebni.

Žiakom je zakázané:

 1. V stupovať do kabinetu bez vyučujúceho.
 2. Svojvoľne manipulovať s uzávermi plynu a rozvodom elektriny na laboratórnych stoloch a akákoľvek manipulácia s rozvádzačom elektriny.
 3. Svojvoľne manipulovať s pomôckami prichystanými na laboratórnych stoloch. S pomôckami môžu manipulovať len na pokyn vyučujúceho.
 4. Akékoľvek zapájanie pomôcok do elektrickej zásuvky v stene.
 5. Bezdôvodne meniť vlastné miesto.
 6. Narábať bez pokynov učiteľa so zatemnením,
 7. Poškodzovať zariadenie učebne fyziky: písať po laboratórnych stoloch, rozoberať rozvod elektriny a plynu a pod.

V Košiciach 31.08.2018                                               PaedDr. Mária Blanárová

                                                                                              riaditeľka školy 

Príloha č.6          

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  BERNOLÁKOVA 16, KOŠICE

Vnútorný prevádzkový poriadok v školskej dielni

Všeobecné pokyny:

V záujme zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci žiakov v školskej dielni je nutné dodržiavať tieto pokyny:

 1. Školská dielňa je uzamknutá a žiaci na vyučovanie prichádzajú len v sprievode učiteľa.
 2. Žiaci musia byť na prvej vyučovacej hodine THD podrobne zoznámení so zásadami správania sa v učebni z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 3. Pri pokusoch z elektriny môžu žiaci pracovať s napätím do 24 V.
 4. Hasiaci prístroj musí byť neustále v poriadku a na stanovenom mieste.
 5. Žiak, ktorý zámerne poškodí zariadenie učebne alebo pomôcku, je povinný na vlastné náklady poškodené zariadenie dať do pôvodného stavu.
 6. S napätím 220 V smie pracovať len učiteľ.

Povinnosti žiakov:

 1. Prezlečú sa do pracovného odevu a uložia si svoje veci na určené miesto.
 2. Na pokyn vyučujúceho prekontrolujú zariadenie a nástroje s ktorými budú pracovať.
 3. S pracovnými nástrojmi a materiálom zaobchádzajú efektívne a šetrne.
 4. Každý žiak efektívne využíva pracovný čas.
 5. Bez povolenia vyučujúceho sa žiaci nedotýkajú žiadnych strojov a elektrických zariadení.
 6. Každú poruchu, alebo poškodenie je potrebné nahlásiť vyučujúcemu.
 7. Poranenie, alebo úraz je žiak povinný ihneď nahlásiť vyučujúcemu.
 8. Pri práci žiaci dodržiavajú hygienické a bezpečnostné pravidlá.
 9. Žiaci používajú iba nástroje a zariadenie, ktoré sú potrebnéich pracovnému úkonu.
 10. Zo školskej dielne žiaci neodnášajú žiadny materiál ani pracovné nástroje.
 11. Pred skončením vyučovania hotový výrobok, alebo rozpracovanú časť označenú menom a triedou odovzdajú vyučujúcemu.
 12. Na pokyn vyučujúceho prekontrolujú stav náradia, uložia ho na určené miesto a poupratujú za sebou.
 13. Po práci sa upravia a disciplinovane odchádzajú z dielne do svojej triedy.

 

Príloha č.7

 

Vnútorný prevádzkový poriadok  v odbornej učebni ANJ

                       

Všeobecné pokyny:

V záujme zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov v učebni ANJ je nutné dodržiavať tieto pokyny:

 • Učebňa ANJ je uzamknutá a žiaci na vyučovanie prichádzajú len v sprievode učiteľa.
 • Žiaci musia byť na prvej vyučovacej hodine ANJ podrobne zoznámení so zásadami správania sa v učebni.
 • V učebni žiaci sedia na svojich miestach, bez dovolenia učiteľa nemenia zasadací poriadok.
 • Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením učebne.

 

Žiakom sa zakazuje:

 

 • manipulovať s didaktickou technikou bez dovolenia vyučujúceho,

 

 • dotýkať sa vystavených predmetov.

 

Povinnosti žiakov:

 

 1. Žiak je povinný vziať si so sebou do učebne učebnicu, zošit, žiacku knižku a písacie potreby.

 

 1. Pred odchodom z učebne si každý žiak uprace miesto, zasunie (vyloží) stoličku.

 

 1. Službukonajúci žiak zotrie tabuľu a pomôže učiteľovi s pomôckami.

 

 1. Učebňu žiaci opúšťajú po skončení hodiny, zbytočne sa v nej nezdržiavajú.

 

Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

   Učiteľ je povinný učebňu po každej vyučovacej hodine uzamknúť.

 

Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

 

Príloha č.7

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  BERNOLÁKOVA 16, KOŠICE

 

Vnútorný prevádzkový poriadok v športovej hale, telocvični a v šatniach

 1. Žiaci prichádzajú do šatne TSV so zvonením. V šatni sa prezlečú a tam disciplinovane čakajú na vyučujúceho, ktorý ich odvedie do telocvične, (na ihrisko). Ak majú žiaci vyučovanie v športovej hale, tiež prichádzajú k šatni so zvonením a takisto disciplinovane čakajú na vyučujúceho, ktorý ich odvedie do haly.
 2. V šatni ani na chodbe sa nehrá s loptami ani s iným náčiním.
 3. Necvičiaci žiaci sú povinní prezuť sa do športovej obuvi a prezliecť sa do športového úboru. Na začiatku vyučovacej hodiny sú necvičiaci žiaci povinní ospravedlniť sa a zdôvodniť prečo necvičia, čo dokladujú lekárskym potvrdením, alebo ospravedlnením od rodiča. Prezliekať  do športového úboru sa nemusia len žiaci dlhodobo oslobodení od TSV.
 4. Do telocvične žiaci vstupujú prezutí v čistých teniskách bez tmavej podrážky a prezlečení do športového úboru, bez ozdôb a predmetov, ktorými môžu poraniť spolužiaka (prstene, náušnice, retiazky, náramky, hodinky a pod.). Povolené sú len drobné náušnice prelepené náplasťou. Žiačky, ktoré majú dlhé vlasy, sú povinné tieto si zopnúť gumičkou.
 5. Do telocvične môžu žiaci vstúpiť jedine v doprovode učiteľa, trénera, resp. dospelej osoby, ktorá zodpovedá za priebeh športovej činnosti.
 6. V telocvični sa žiak riadi pokynmi a radami vyučujúceho. Bez jeho dovolenia nesmie manipulovať s kruhmi, či iným náradím a náčiním. V opačnom prípade učiteľ nenesie zodpovednosť za prípadný úraz.
 7. Žiak sa svojvoľne nesmie vzdialiť z priestoru cvičenia (ani do náraďovne, na WC, mimo sektoru cvičenia, na ihrisko a pod.).
 8. Do telocvične nenosíme potraviny ani nápoje.
 9. Z bezpečnostného hľadiska je neprípustné mať žuvačku, cukríky, alebo akýkoľvek predmet v ústach. Ani piercing.
 10. Akékoľvek zranenie alebo úraz je žiak alebo spolužiak povinný ihneď oznámiť učiteľovi.
 11. Pri odchode zo šatne TSV žiaci skontrolujú čistotu a poriadok.
 12. Po skončení hodiny TSV, žiaci samostatne odchádzajú do tried, len ak majú ešte vyučovanie. Ak je TSV ich poslednou vyučovacou hodinou, čakajú na vyučujúceho, ktorý ich odvedie do šatne.
 13. Všetci užívatelia telocvične a šatní, aj v popoludňajších hodinách, sú povinní šetriť ich      

zariadenie a po skončení športovej aktivity uložiť náradie na pôvodné, na to určené  miesto.

 

 

V Košiciach 30.08.2019

PaedDr. Mária Blanárová
riaditeľka školy