Školský poriadok pre žiakov ZŠ

(NA STIAHNUTIE PDF >>>skolsky poriadok)

Milí žiaci!
Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený, ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.
Vychádzame z Deklarácie práv dieťaťa a zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktoré sa dotýkajú života v škole:
➢ Máš právo chodiť do školy.
➢ Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským
právam a základným slobodám.
➢ Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.
➢ Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne.
➢ Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor. Najdôležitejšou podmienkou pritom je dodržanie slušnosti a úcty k iným.
Na začiatku všetkého spoločenského snaženia žiakov, rodičov a učiteľov si musíš uvedomiť :
• učíš sa pre seba, aby si sa v dospelosti vedel o seba postarať,
• učiteľ je ten, ktorý Ti pri zvládnutí tejto úlohy bude nápomocný a bude Ťa viesť,
• rodičia sú zodpovední za Tvoju výchovu, slušné správanie, dodržiavanie mravných a etických zásad.

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov v škole, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školy, o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy.
Školský poriadok je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy na podmienky školy.

Čl. 2
Práva žiakov
1. Žiak má právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.
2. Žiak má právo na bezplatné základné vzdelanie a získavanie vedomostí v rozsahu platných učebných osnov.
3. Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
4. Žiak má právo na vzdelávanie v štátnom jazyku.
5. Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav.
6. Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc na vyučovanie.
7. Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom prostredí bez rušivých momentov, v hygienicky vyhovujúcom prostredí.
8. Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.
9. Žiak má právo na slušné zaobchádzanie a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.
10. Žiak má právo na informácie, týkajúce sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov.
11. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie.
12. Žiak má právo využiť služby školskej jedálne.
13. Žiak má právo zúčastňovať sa školských súťaží, olympiád a podujatí, so súhlasom riaditeľa reprezentovať školu vo vyšších súťažiach.
14. Žiak má právo navštevovať ZUŠ, jazykové školy, športové oddiely a byť členom v spoločenských organizáciách, ak členstvo v nich sa mu dovoľuje.
15. Žiak má právo byť ocenený za úspešný prospech, vzorné správanie, aktivitu, víťazstvá v súťažiach.
16. Žiak má právo riešiť svoje problémy a pripomienky s triednym učiteľom, v závažných prípadoch i na riaditeľstve školy, podľa svojich potrieb využívať pomoc výchovného poradcu, školského psychológa a koordinátora protidrogovej prevencie.
17. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
18. Žiak má právo k danému učivu použiť akúkoľvek vhodne položenú otázku a dostať na ňu odpoveď.
19. Žiak má právo konzultovať svoj prospech a hodnotenie vo vhodnom čase a vhodným spôsobom s vyučujúcim.
20. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
21. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
22. Žiak má právo na omyl.
23. Žiak má právo na opravnú ( komisionálnu ) skúšku, pri splnení potrebných podmienok.

Čl. 3
Povinnosti žiakov
1. Žiak je povinný slušne sa v škole správať, rešpektovať pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
2. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil sebe aj škole česť.
3. Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
4. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Dochádzka do záujmových krúžkov je pre zaradených žiakov povinná.
5. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. Na telesnú výchovu používa oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor).
6. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, ktoré mu boli bezplatne zapožičané, chrániť ich pred poškodením.
7. Žiak je povinný udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.
8. Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov a podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie.
9. Žiak je povinný konať tak, aby svojím správaním neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a výchove.
10. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiakom sú v priestoroch školy a v jej areáli zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok.
11. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.
12. Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy.
13. Žiak sa nesmie zdržiavať v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez dovolenia.
14. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť či žalobu.
15. Žiak sa počas vyučovacej hodiny nesmie zdržiavať na chodbách a v iných priestoroch školy. Priestory WC navštevuje podľa potreby hlavne cez prestávku. Po chodbe chodí primerane rýchlo, po schodištiach po pravej strane.
16. V školskej jedálni sa žiaci správajú slušne, nehlučne a podľa pokynov dozor konajúcich pedagógov. Použité taniere a príbory žiaci nenechávajú na stole, ale odnesú ich na určené miesto. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, majú vstup do jedálne a priestorov pred jedálňou zakázaný.

Čl. 4
Práva rodičov
Rodič ako zákonný zástupca žiaka má právo:
➢ žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom,
➢ byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa,
➢ na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťa.

Čl. 5
Povinnosti rodičov
Rodič ako zákonný zástupca žiaka je povinný:
➢ vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
➢ dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
➢ dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
➢ informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
➢ nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
➢ prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa prichádzalo do školy pravidelne a včas,
➢ oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu príčinu, ak sa jeho dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole,
➢ zákonný zástupca žiaka 1.ročníka môže vstúpiť do priestorov šatní a tried len prvý septembrový týždeň,
➢ zákonný zástupca žiaka v prípade pohovoru s pedagogickým zamestnancom sa zapíše do knihy návštev, ktorá bude na vrátnici školy,
➢ v prípade vyzdvihnutia žiaka počas vyučovania na lekárske vyšetrenie alebo v inom prípade sa zákonný zástupca musí zapísať do knihy návštev,
➢ zákonný zástupca sa nesmie pohybovať v budove školy bez zamestnanca školy,
➢ do budovy školy môže vstúpiť len v sprievode službukonajúcej upratovačky príp. pedagóga.

Čl. 6
Výchovné opatrenia
Pochvaly:
1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú žiakovi za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.
2. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ alebo riaditeľ školy.
3. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov.

Pochvala triednym učiteľom:
o za výborný prospech a vzorné správanie (priemer známok 1,00),
o za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach (úspešný riešiteľ v školských alebo
okresných kolách súťaží – po prerokovaní v jednotlivých MZ, PK a vedením školy),
o za pomoc triednemu učiteľovi, prípadne iným vyučujúcim, a za korektné vzťahy medzi
spolužiakmi.

Pochvala riaditeľom školy:
o za reprezentáciu školy (úspešný riešiteľ v okresných, regionálnych a vyšších kolách
súťaží – po prerokovaní v jednotlivých MZ, PK a vedením školy),
o za záslužný alebo statočný čin.

Udelenie vecnej ceny:
za výnimočné výsledky, hodnotené podľa osobitných kritérií, dosiahnuté vo vyučovaní, – slovenského jazyka a literatúry,
– cudzieho jazyka,
– matematiky, informatiky a prírodovedných a spoločenských predmetov,
– telesnej výchovy a športu,
– výtvarnej a hudobnej výchovy.

Pokarhania:
1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.
2. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.
Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

Napomenutie triednym učiteľom:
• za 3 zápisy v KZ ( klasifikačnom zázname ) podľa závažnosti a posúdenia TU.
Pokarhanie triednym učiteľom:
Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy.
• za 5 zápisov v KZ ( 3 + 2 ) podľa závažnosti a posúdenia TU,
• za závažné porušenie školského poriadku bez predchádzajúcich zápisov v KZ.

Pokarhanie riaditeľom školy:
Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.
• za 7 zápisov v KZ ( 5 + 2 ) podľa závažnosti a posúdenia TU,
• za závažné porušenie školského poriadku bez predchádzajúcich zápisov v KZ.
Ak nenastane náprava po týchto výchovných opatreniach bude nasledovať znížená známka zo správania.

Znížená známka zo správania – 2. stupeň (uspokojivé):
Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy a pedagogickou radou.
• za 10 zápisov v KZ ( 7 + 3 ) podľa závažnosti a posúdenia TU,
• za závažné porušenie školského poriadku bez predchádzajúcich zápisov v KZ.

Znížená známka zo správania – 3. stupeň (menej uspokojivé):
Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy a pedagogickou radou.
• za 15 zápisov o porušení školského poriadku,
• za závažné porušenie školského poriadku bez, predchádzajúcich zápisov v KZ,
• ak sa žiak v správaní nezlepší ani po udelení pokarhania riaditeľom školy a pred tým už mal zníženú známku na stupeň 2, navrhne triedny učiteľ zníženie známky na stupeň 3.

Znížená známka zo správania – 4. stupeň (neuspokojivé):
Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy a pedagogickou radou.
• za 20 a viac zápisov o porušení školského poriadku,
• za závažné porušenie školského poriadku bez predchádzajúcich zápisov v KZ,
• ak sa žiak v správaní nezlepší ani po udelení pokarhania riaditeľom školy a pred tým už mal zníženú známku na stupeň 3, navrhne triedny učiteľ zníženie známky na stupeň 4.

Doplnok k priestupkom
A. Bežné priestupky:
➢ zabúdanie učebných pomôcok,
➢ zabúdanie žiackej knižky,
➢ zabúdanie prezuviek, úbor na TV a pod.
B. Závažné priestupky:
➢ vyrušovanie na hodinách,
➢ bezdôvodné opustenie školy,
➢ nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,
➢ prepisovanie známok v ŽK,
➢ klamstvo,
➢ podvody,
➢ používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.
C. Mimoriadne závažné priestupky:
➢ šikanovanie žiakov (aj slovne),
➢ arogancia,
➢ drzosť,
➢ fyzické ublíženie,
➢ krádež,
➢ fajčenie,
➢ alkohol,
➢ drogy,
➢ ničenie školského zariadenia.
Triedny učiteľ a vyučujúci jednotlivých predmetov sú povinný o priestupkoch zapísaných v klasifikačnom zázname informovať rodičov cez žiacku knižku. Výchovné opatrenia je triedny učiteľ povinný oznámiť rodičom na predpísanom tlačive. Rodičmi podpísané oznámenie vráti žiak triednemu učiteľovi a ten následne zástupkyniam školy.
Napomenutia a pokarhania triednym učiteľom je potrebné riešiť priebežne, nielen v čase klasifikačných porád.

Čl. 7
Dochádzka žiakov do školy a ich uvoľnenie z vyučovania
1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia pravidelne a dochvíľne. Žiak do areálu školy prichádza najskôr 7,30 hod., budova školy sa otvára o 7:40 hod. výnimku tvoria žiaci v ŠKD. Začiatok vyučovania je o 8.00 hod. Na záujmovú činnosť, ktorá prebieha v popoludňajších hodinách žiak prichádza 5 minút pred jej začiatkom.
2. Do budovy školy žiaci vchádzajú :
➢ vchodom „A“ – žiaci II. stupňa,
➢ vchodom „B“ – žiaci I. stupňa a II. stupňa,
➢ vchodom „C“ – žiaci I. stupňa a ŠKD,
➢ vchodom „D“ – žiaci I. stupňa a ŠKD (elokované pracovisko Poľov).
Žiaci pri príchode do rannej ŠKD, ktorá začína o 6:00 sa prezujú a presunú sa do rannej ŠKD. Na vyučovanie sa o 7,45 hod. v doprovode pani vychovávateľky presunú do svojich tried.
3. Pred vchodom do budovy si žiak očistí obuv, v šatni si odloží vrchný odev a preobuje sa do zdravotne vhodných prezuviek (nie obuv používaná na TV), ktoré by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy. Šatne sa uzamykajú o 7.55 h. Každý žiak je povinný prezuvky odkladať do hygienicky vhodného vrecúška a zavesiť na vešiak.
4. Budova školy sa ráno uzavrie o 8.00 hod. Žiak, ktorý mešká na vyučovací proces službukonajúca upratovačka ho pustí do budovy školy. Na vyučovací proces ( začatú vyučovaciu hodinu ) bude žiak zaradený len vtedy, ak je v doprovode zákonného zástupcu, alebo má lekárske potvrdenie, ktoré predloží službukonajúcej upratovačke. Ak žiak príde do školy oneskorene sám a bez lekárskeho potvrdenia, musí čakať na vrátnici a na vyučovací proces bude zaradený na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Oneskorené príchody žiakov sa budú zapisovať na vrátnici.
5. Opatrenia pri neospravedlnených hodinách:
➢ žiakovi, ktorý bude mať 1 – 2 vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny bude udelené pokarhanie triednym učiteľom,
➢ žiakovi, ktorý bude mať 3 – 6 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín bude udelené pokarhanie riaditeľkou školy,
➢ žiakovi, ktorý bude mať 7 – 12 neospravedlnených vyučovacích hodín za polrok bude udelená znížená známka na stupeň „2“,
➢ žiakovi, ktorý bude mať 13 – 60 neospravedlnených vyučovacích hodín za polrok bude udelená znížená známka na stupeň „3“ ,
➢ žiakovi, ktorý bude mať 61 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín za polrok a pri dokázateľnom opakovanom záškoláctve a šikanovaní spolužiakov bude udelená znížená známka na stupeň „4“.
Výchovné a vyučovacie problémy súvisiace s dochádzkou žiaka triedny učiteľ rieši v spolupráci s rodičmi, vedením školy a výchovnou poradkyňou.
Pri riešení problémov zachovať postup :
– pohovor so žiakom,
– písomné predvolanie rodiča,
– upozornenie za nedbalú školskú dochádzku,
– zaslanie hlásenia.
6. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka sa udáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.
7. Žiak, ktorý vymešká viac ako 30% vyučovacích hodín za jedno klasifikačné obdobie musí vykonať komisionálnu skúšku zo všetkých predmetov, z ktorých má menej ako dve známky.
8. Pri vážnom poklesku žiaka, ktorý rieši polícia v dôsledku účasti žiaka na vlámaní, krádeži, ničení verejného majetku, vandalizme, bitkách, pri ublížení na zdraví, pri šírení legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí a pod., bude známka zo správania znížená najmenej dva stupne.
V zmysle platnej legislatívy:
➢ za každých 15 neospravedlnených hodín v mesiaci triedny učiteľ posiela hlásenie o záškoláctve na MMK,
➢ za 60 neospravedlnených hodín už na priestupkové konanie.
9. Počas malých prestávok žiaci sa zdržiavajú výhradne v triede. Tento čas využívajú na prípravu na nasledujúcu hodinu príp. desiatuje. Cez veľkú prestávku žiaci môžu byť na chodbe pri svojej triede, ale nesmú sa svojvoľne pohybovať po budove školy. V prípade priaznivého počasia a po dohode s vedením školy počas veľkej prestávky žiaci 1.stupňa sa budú zdržiavať na trávnatom priestore pri vstupe do areálu školy a žiaci 2.stupňa v átriu školy. Po vyučovaní odchádzajú domov, nezdržiavajú sa v priestoroch školy.
10. Počas celého vyučovania i cez prestávky žiaci nesmú bez dovolenia učiteľa opustiť budovu a areál školy.
11. Zo školy na lekárske ošetrenie, príp. z iných dôvodov, bude žiak uvoľnený iba za prítomnosti rodiča – zákonného zástupcu žiaka.
12. Povolenie opustiť školu dáva :
➢ z 1 vyučovacej hodiny učiteľ daného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi,
➢ najviac na tri dni dáva triedny učiteľ – po predbežnej ústnej alebo písomnej žiadosti rodiča,
➢ na viac ako tri dni riaditeľka školy po písomnej žiadosti rodičov a prerokovaní s triednym učiteľom za podmienky, že žiak si doplní prebraté učivo.
13. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchovno-vyučovacom procese v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu príčiny jeho neprítomnosti.
14. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva v spoločnej domácnosti na prenosnú chorobu a lekár vyhlási karanténu, oznámi to zákonný zástupca žiaka bezodkladne triednemu učiteľovi.
15. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.
16. Ak žiak bude chýbať na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je zákonný zástupca povinný oznámiť to triednemu učiteľovi najneskôr 24 hodín vopred.
17. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, zákonný zástupca je povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín.
18. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 po sebe nasledujúcich pracovných dní, vyžaduje triedny učiteľ vždy lekárske potvrdenie o chorobe žiaka, alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti v škole.
19. Zákonný zástupca, respektíve žiak je povinný ospravedlniť svoju neprítomnosť v škole okamžite pri nástupe na vyučovanie , v opačnom prípade sa mu počítajú hodiny ako neospravedlnené.
20. Ak žiak ochorie alebo mu je nevoľno počas vyučovania, neodchádza zo školy sám ani v sprievode iného žiaka, ale oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu. Triedny učiteľ túto skutočnosť oznámi zákonnému zástupcovi, ktorý je povinný žiaka si osobne vyzdvihnúť.
21. Zo zdravotných dôvodov a iných závažných dôvodov je možné žiaka úplne alebo čiastočne oslobodiť z vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť. Žiaka oslobodzuje riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo všeobecného lekára pre deti a dorast.
22. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu a jeho zdravotný stav mu umožňuje účasť na výchovno-vzdelávacom procese, musí byť prítomný na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa úlohami, ktoré mu zadá príslušný vyučujúci.
23. Účasť na záujmovej činnosti pre prihlásených žiakov je povinná. Jedna hodina záujmového vzdelávania trvá 60 minút a je v rozsahu najmenej 60 hodín počas školského roka.
24. Vedomostné a športové súťaže organizované školou, zriaďovateľom príp. inými školami sa sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania. Pokiaľ sa súťaže organizujú mimo budovy školy, môžu sa ich
žiaci zúčastniť len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý ho poskytne na celý školský rok na úvodnom plenárnom zasadnutí rodičov.
25. Triedny učiteľ v spolupráci s učiteľom, ktorý sprevádza žiaka na súťaž, v triednej knihe do poznámky uvedie poučenie o BOZP a informáciu o účasti žiaka na súťaži.
26. Počas neprítomnosti žiaka, ktorý je na súťaži vyučujúci ho zapíše do triednej knihy ako chýbajúceho, pričom mu triedny učiteľ vykáže 0 vymeškaných hodín. Žiak sa po skončení súťaže v sprievode učiteľa vráti do školy a až potom môže odísť domov. Žiak je zároveň povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si preberané učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil.

Čl. 8
Správanie žiakov na vyučovaní
1. Žiak prichádza do školy včas, na vyučovanie a všetky školské činnosti riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje. Oblečenie žiaka a celková úprava má byť bez výstredností.
2. Ak žiak z vážnych dôvodov na vyučovanie príde oneskorene, nahlási sa na vrátnici.
3. Účasť a dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.
4. Na vyučovacích hodinách žiak je povinný dodržiavať zasadací poriadok, ktorý určil triedny učiteľ, alebo vyučujúci daného predmetu. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto vyučujúci daného predmetu.
5. Do odborných učební sa žiaci premiestňujú po zvonení.
6. Ak žiak chce odpovedať, alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa. Skúšanému žiakovi nikto nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy.
7. Žiak má prísne zakázané používať mobil v budove školy a v školskej jedálni. (Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole) Ak má žiak mobilný telefón alebo iné audiovizuálne zariadenia počas celého pobytu v škole /na vyučovaní, počas prestávok, v šatni, v školskej jedálni / musí ho mať vypnutý a odložený. Ani počas obeda v ŠJ a pobytu v ŠKD mobil nepoužíva. Za mobilný telefón počas vyučovania zodpovedá žiak.
8. V prípade porušovania tohto nariadenia žiakovi bude okamžite informovaný zákonný zástupca bude riešiť výchovná komisia za účasti rodiča a vedenia školy.
9. Mobilný telefón vo vyučovacom procese môže žiak použiť výhradne so súhlasom vyučujúceho.
10. Žiak nenosí do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.
11. Predmety nepotrebné na vyučovanie môže vyučujúci odobrať a vrátiť len rodičovi.
12. Žiak na vyučovaní pozorne sleduje učiteľov výklad a odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu.
13. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny a uvedie dôvod. Ospravedlnenie žiaka posúdi vyučujúci.
14. Žiak k vedeniu školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správa zdvorilo, pri stretnutí ich pozdraví . Pri komunikácii s dospelými, ale aj so spolužiakmi dodržiava pravidlá slušného správania.
15. Ak počas vyučovania do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa postavia. Žiaci si sadnú na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako sa zdravia pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy, pri práci s počítačom a pri písomných prácach žiaci nevstávajú.
16. Žiak počas vyučovania aktívne spolupracuje s učiteľom, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov.
17. Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok.
18. Žiak je zodpovedný za spôsobené materiálne škody, tieto musí jeho zákonný zástupca buď odstrániť alebo finančne uhradiť.
19. Na vyučovanie si žiak nosí pomôcky podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.
20. Na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv, na hodiny technickej výchovy nosí vhodný pracovný úbor.
21. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku. Šetri učebnice , učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi a počítačovou technikou môže len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa.
22. Žiakov nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov vykláňať sa z okien, nesadať a nestúpať na parapetné dosky a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.
23. Žiak má žiacku knižku v škole každý deň, na každej vyučovacej hodine.
24. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje ( karty, cigarety, nevhodné publikácie a časopisy, nožíky, lopty, žuvačky, spreje a pod.). Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to ihneď triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
25. Poistná udalosť sa nevzťahuje na stratené veci, ale na odcudzené z uzamknutej triedy a šatne. Z dôvodu poistnej udalosti je potrebné odkladať účtenky jeden rok.

Čl. 9
Správanie žiakov cez prestávky
1. Dvere na triedach sú počas malých prestávok dokorán otvorené. Malé prestávky žiaci využívajú na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Cez veľkú prestávku žiaci môžu byť na chodbe pri svojej triede, ale nesmú sa svojvoľne pohybovať po budove školy. V prípade priaznivého počasia a po dohode s vedením školy počas veľkej prestávky žiaci 1.stupňa sa budú zdržiavať pred školskou jedálňou a žiaci 2.stupňa v átriu školy.
2. Žiaci počas prestávok dodržiavajú bezpečnostné pokyny, pokyny dozor konajúcich učiteľov a nevyklopávajú na dvere zborovne, len vo veľmi vážnom prípade.
3. Spory so spolužiakmi žiaci riešia bez použitia fyzickej sily a dohodnú sa s nimi priateľsky. Netolerujú šikanovanie, neprizerajú sa tomu, zasiahnu alebo privolajú pomoc dospelého. Šikanovanie je mimoriadne závažným porušením školskej disciplíny.
4. Žiaci rešpektujú prísny zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole, v celom areáli školy a jeho okolí, upozorňujú na to aj ostatných. Prinesenie alkoholu, drog prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
5. Ak žiak zistí, že niekto zo spolužiakov má veci v hore uvedenom bode v škole, je jeho povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Tak zabráni väčším škodám na zdraví spolužiakov.
6. Do riaditeľne, zborovne a kancelárií môže žiak ísť len v nevyhnutných prípadoch. Všetky záležitosti žiak rieši prostredníctvom triedneho učiteľa počas prestávky resp. zastupujúceho triedneho učiteľa.
7. Žiaci do odborných učební a telocvične vchádzajú v sprievode učiteľa s učebnými pomôckami potrebnými pre daný predmet a žiackou knižkou.
8. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
9. Cez prestávku chodia určení žiaci alebo týždenníci pre pomôcky.
10. Žiaci 1.-4. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov. Žiaci 5.- 9. ročníka po zazvonení na vyučovaciu hodiny odídu do šatne TSV a tam čakajú na učiteľa telesnej výchovy.

Čl. 10
Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do školskej tašky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. Na pokyn učiteľa opustí triedu, pod vedením vyučujúceho sa preobuje, oblečie a disciplinovane opustí budovu školy. Vyučujúci a týždenníci zodpovedajú za zatvorenie okien a poriadok v triede.
2. Ak žiaci majú poslednú hodinu v odbornej učebni alebo telocvični, dajú svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
3. Žiaci po skončení vyučovania sa nezdržiavajú v budove ani v areáli školy, ak nemajú v popoludňajších hodinách aktivity organizované školou.

Čl. 11
Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice
1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.
2. Ak v triede dochádza k výmenám žiakov, po návrate do kmeňovej triedy si žiak prekontroluje svoje miesto. Zistené nedostatky nahlási triednemu učiteľovi, v jeho neprítomnosti učiteľovi, s ktorým mal predchádzajúcu hodinu.
3. Ak žiak zistí, že niekto úmyselne poškodzuje majetok školy, okamžite to hlási vedeniu školy. Každé odhalenie poškodzovania majetku školy je v prospech nás všetkých.

Čl. 12
Samospráva triedy
1. Žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení:
➢ predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie
spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu
učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu členov
triednej samosprávy,
➢ podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti,
➢ nástenkári – aktualizujú nástenky v triede, dbajú o jej estetickú úroveň a
obsahovú náplň.
Kolektív triedy a triedny učiteľ si môžu zvoliť aj iné funkcie triednej samosprávy. Na 1.stupni triedny učitelia zvážia vznik triednej samosprávy . Od tretieho ročníka si kolektív triedy volí zástupcu do žiackeho parlamentu.
2. Týždenníci sú spravidla dvaja a určuje ich triedny učiteľ. Ich mená zapisuje TU do triednej knihy najneskôr na začiatku týždňa.
Úlohy týždenníkov sú :
a) pred vyučovaním zotrieť tabuľu mokrou špongiou, pripraviť kriedy a iné pomôcky na vyučovanie,
b) na každej hodine hlásia neprítomných žiakov,
c) oznamujú zástupkyni riaditeľky školy neprítomnosť vyučujúceho, ak tento nepríde na hodinu do 10 minút po zvonení,
d) cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a zotierajú tabuľu,
e) po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedy, perá, špongiu a ostatné pomôcky uložia, uzavrú okná, sklopia žalúzie a prekontrolujú uzávery vody.

Čl. 13
Bezpečnosť a ochrana zdravia
1. Každý žiak dbá o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov tak, aby si sebe ani spolužiakom nespôsobil ujmu na zdraví, dodržiava pitný režim, dodržiava zásady osobnej hygieny.
2. Každý, aj najmenší úraz, ku ktorému došlo v budove alebo areáli školy ihneď nahlási vyučujúcemu, službukonajúcemu učiteľovi, triednemu učiteľovi prípadne zástupkyni riaditeľky školy.
3. V škole a v celom areáli je prísny zákaz fajčenia, pitia liehových nápojov, používania zdraviu škodlivých látok, nosenia, prechovávania a užívania legálnych i nelegálnych drog.

Čl. 14
Organizácia vyučovania
Režim dňa: Činnosť v ŠKD : od 6:00 ranná ŠKD
do 17:00 dlhá ŠKD
Dopoludňajšie vyučovanie
1.h 8:00 – 8:45
2.h 8:55 – 9:40
3.h 10:00 – 10:45
4.h 10:55 – 11:40
5.h 11:50 – 12:35
6.h 12:45 – 13:30
1. Škola organizuje školské výlety a exkurzie. Pre žiakov, ktorí sa na týchto akciách nezúčastnia, zabezpečí sa náhradné vyučovanie. Nástup a ukončenie výletu, exkurzie a súťaže je spravidla pred budovou školy, ak nebolo dohodnuté inak a oznámené zákonným zástupcom žiaka.
2. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu života a zdravia, a to vo vybraných predmetoch, pri účelových cvičeniach a didaktických hrách a záujmovej činnosti.
3. Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je v treťom ročníku základný plavecký výcvik; v druhom, štvrtom a siedmom ročníku základný lyžiarsky výcvik. Škola organizuje lyžiarsky a plavecký výcvik formou denného dochádzania pre žiakov 1.stupňa a pobytový lyžiarsky výcvik pre žiakov 2.stupňa.
4. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova k dopravnej disciplíne.
5. Škola utvára podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov, na ten účel sprístupňuje priestory školy, ihrisko a telocvične aj v popoludňajších hodinách len v prítomnosti dospelej osoby po podpísaní zmluvy o nájme priestorov.
6. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov.

Čl. 15
Povinnosti žiakov mimo školy
1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiak správa spôsobom, ktorým bude robiť česť sebe, svojim rodičom aj našej škole.
2. Správa sa priateľsky k všetkým ľuďom, slušne sa vyjadruje.
3. Je pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám, zvlášť k tehotným. Uvoľni im miesto v dopravnom prostriedku.
4. Chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy.

Čl. 16
Záverečné ustanovenia
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie školského poriadku nesie každý žiak osobnú zodpovednosť a môže byť :
➢ za menšie priestupky napomenutý,
➢ za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľkou školy s písomným oznámením rodičom, alebo bude mať zníženú známku zo správania.
Rešpektovanie školského poriadku žiakovi prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov a
spolužiakov .
Tento školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou 31.8.2019 a platí s účinnosťou od 01. 09. 2018.
Súčasťou Školského poriadku je:
➢ Deklarácia práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa,
➢ Školský poriadok ŠKD,
➢ Vnútorný poriadok odbornej učebne INF,
➢ Vnútorný poriadok odbornej učebne CHE,
➢ Vnútorný poriadok odbornej učebne FYZ,
➢ Vnútorný poriadok odbornej učebne THD,
➢ Vnútorný poriadok odbornej učebne ANJ,
➢ Vnútorný poriadok odbornej učebne TSV.

V Košiciach 31.08.2018 

PaedDr. Mária Blanárová
riaditeľka školy