VIAC AKO NI(C)K

Pomáhame chrániť deti v ohrození
Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania,
kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah.
Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a
funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni.
Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera,
riešenia a zodpovednosť. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie
poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na
webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Výhodou týchto nastavení je
predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého
ukončenia komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so
svojím problémom a žiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.
Dôvera je na prvom mieste
Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť
a nájsť riešenie ich situácie. Jej fungovanie dnes zabezpečuje 14 odborne vyškolených konzultantov, ktorí sú
pripravení poradiť a pomôcť. Či už prostredníctvom chatu alebo aplikácie sa deti môžu spoľahnúť na
diskrétnosť celej komunikácie vrátane spracovania osobných údajov. Linka je neanonymná, a to len s jedným
cieľom – získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platí pravidlo
zodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrozeniu jeho zdravia, života alebo
zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým
polícia, prokuratúra a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Linka pomoci VIAC AKO NI(C)K dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré rovnako pomáhajú a radia ľuďom
v rôznych ťažkých životných situáciách. Ich úloha v spoločnosti je nezastupiteľná, keďže často sú jediným
spojením ohrozených ľudí s odborníkmi. Práve dištančná forma pomoci im totiž zabezpečuje maximálne
súkromie a priestor zdôveriť sa.
Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím
Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím implementuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny od
septembra 2017 a potrvá do novembra 2022. Projekt je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred
násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s
ochranou detí, a to prostredníctvom 52 koordinátorov ochrany detí pred násilím, ktorí pracujú vo všetkých
regiónoch SR. Aktivity projektu sú zamerané na tvorbu a realizáciu inovatívnych systémových opatrení, ktoré
zabezpečia zlepšenie prístupu ku kvalitným službám pomoci pre deti ohrozené násilím, a realizujú sa v rámci
celého územia SR. Odborným garantom projektu v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je
Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.
Národná linka na pomoc deťom v ohrození je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred
násilím. Jej účelom je deťom ohrozeným násilím poskytnúť krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online
dištančnou formou. Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred
násilím schválenej vládou Slovenskej republiky.

Posted in Aktuálne.