V základnej škole úspešnejší

O projekte
VÝZVA : V základnej škole úspešnejší II
Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v ZŠ Bernolákova 16, Košice
Schválené: Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 312010U844 zo dňa 21. 06. 2019, v súlade s
právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia
zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom
súkromnoprávnym.
Trvanie projektu: 36 mesiacov (september 2019 – august 2022)
Kód projektu v ITMS2014+ : 312011U844
Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Košice II, Košice – mestská časť Západ
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 204 840 €
Nenávratný finančný príspevok: 194 598 € (95%)
Finančná podpora zriaďovateľa: 10 242 € (5%)
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: Vzdelávanie
Investičná priorita: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou
prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane
formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do
vzdelávania a prípravy.
Špecifický cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť
výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Aktivity projektu:
a) Činnosť pedagogických asistentov v ZŠ Bernolákova 16, Košice
b) Činnosť inkluzívneho tímu v ZŠ Bernolákova 16, Košice
Cieľová skupina projektu: sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
sekundárnou cieľovou skupinou budú všetci ostatní žiaci školy.

Hlavné aktivity:
Cieľom 1. hlavnej aktivity zameranej na činnosť pedagogických asistentov a očakávaným
výsledkom aktivity je utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie
rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšenie školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, ktoré budeme na konci projektu overovať pomocou výsledkov žiakov,
klasifikáciou žiakov. Činnosť pedagogických asistentov učiteľa bude zameraná na skvalitnenie
vyučovacieho procesu žiaka so ŠVVP a zlepšenie jeho vyučovacích výsledkov.
Cieľom 2. aktivity je zlepšenie študijných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom –
výstup aktivity bude merateľný na základe klasifikácie, zlepšenia školských výsledkov a stavu
žiakov so ŠVVP. Cieľ 2. aktivity budeme plniť prostredníctvom inkluzívneho tímu – školského
psychológa a špeciálneho pedagóga.
Bližšie informácie o činnosti pedagogických asistentov, školského psychológa a špeciálneho
pedagóga nájdete na webovom sídle školy https://zsberke.sk v menu Pre rodičov – Inkluzívny tím.