Tréneri v škole

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport realizuje pilotný projekt a program „Tréneri v škole“ , ktorý je podporený finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.

Základné informácie

Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín telesnej výchovy v 1. a 2. ročníku základnej školy. Žiaci sa zoznámia s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách. Zároveň bude kladený dôraz na hravú formu výučby a zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov.

Oblasti športovej prípravy, na ktoré je program zameraný:

základy lokomócie : atletika, gymnastika

loptové zručnosti: kolektívne a individuálne športy

rytmické a koordinačné základy: tanec, úpolové športy

Školy dostanú v rámci programu aj športové pomôcky, ktoré po pôsobení programu už v školách zostanú. Pilotná fáza programu prebieha od januára 2021, školského roka 2020/2021 na cca 30tich základných školách, v 3 regiónoch, po dobu 6 mesiacov (22 týždňov), v rámci 1 vyučovacej hodiny športovej telesnej výchovy týždenne.

Hlavné ciele programu

Plnenie Programového vyhlásenia vlády 2020 v bode Šport a mládež a to skvalitnením obsahu hodín telesnej výchovy.

Pilotným programom Tréneri v škole a následne jeho rozšíreným pôsobením ide o zachytenie záujmu o šport u detí v 1. a 2. ročníku ZŠ a taktiež o zvýšenie záujmu pedagógov o hodiny telesnej výchovy na 1.stupni ZŠ. Do budúcna je cieľom aj zlepšenie účasti pedagógov so špecializáciou výučby telesnej výchovy na 1. stupni ZŠ.

 Dlhodobý cieľ programu

Cieľom je pozitívne vplývanie na súčasný stav zdravia u detí(za poslednú dekádu sa výskyt obezity u detí zdvojnásobil a v súčasnosti dosahuje u 10-12r chlapcov 10% a u 7-12r dievčat 8,5%, zdroj: Správa o stave mládeže 2018 MŠVVaŠ SR), a tým aj zníženie finančnej záťaže na ich zdravotnú starostlivosť. Vyššia ekonomická efektivita a prospešnosť zdravšej a odolnejšej mládeže pre spoločnosť.