Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola, Bernolákova 16, 040 11 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo: Základná škola, Bernolákova 16, 040 11 Košice

Štatutárny zástupca: PaedDr.Mária Blanárová
IČO: 35543019

DIČ: 2021635627

Kontakt.: 055/6422431, zsberke@centrum.sk

Verejné obstarávanie od 1.7.2013