Nástenky aktivít

Informačno – propagačná akcia


PROJEKT – prezentácia from ZŠ Bernolakova on Vimeo.

Triedny aktív za 1. štvrťrok šk. roka 2013/14

na ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach

Pri príležitosti vyhodnotenia výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk. roka 2013/14 sa na našej škole uskutočnila informačno-propagačná akcia na ktorej sme formou rozhlasovej relácie a filmu vytvoreného z fotografií vyučovacích hodín informovali rodičov o aktivitách prebiehajúcich na škole v rámci projektu:

„ Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov“.

Vzdelávania učiteľov – CLIL

V rámci vzdelávacích aktivít 3.1 a 3.2  boli na našej škole v auguste 2013 realizované vzdelávania  pedagogických zamestnancov zamerané na inováciu pedagogickej dokumentácie, metodík výučby a využívanie nových didaktických pomôcok v rámci metodiky CLIL a kurzy IT stredný a pokročilý stupeň.

Cieľom týchto aktivít bolo pripraviť pedagógov na tvorbu metodických materiálov, projektov, testov potrebných k vzdelávaciemu procesu s využitím metodiky CLIL a k využívaniu projektom získanej techniky.