Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov

Základné údaje:

Názov: Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov
ITMS kód projektu: 26110130417
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Žiadateľ: Základná škola, Bernolákova 16, Košice
Realizátor projektu: Základná škola
Bernolákova 16, Košice
Trvanie projektu: 24 mesiacov
Projektový manažér: PaedDr. Mária Blanárová
Tel: 055 / 642 24 31
E-mail: zsberke@centrum.sk
Celkové oprávnené výdavky: 278 803,20 €