Ciele projektu

Strategický cieľ projektu:

Obsahová prestavba vzdelávania na ZŠ s využitím inovatívnych foriem  a metód výučby s ohľadom na prípravu absolventov pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti s využitím cudzieho jazyka v prirodzených  podmienkach žiaka s využitím metodiky CLIL. Cieľ projektu nadväzuje na globálny cieľ OP vytváraním inovatívnych foriem a metód výučby v škole, získavaním kompetencií učiteľov, ktorí budú nositeľmi a realizátormi premeny školy.

Previazanosť cieľa projektu na  potreby cieľových skupín

Pre obe cieľové skupiny sme zvolili aktivity, ktoré budú napĺňať globálny cieľ OP Vzdelávanie, ale súvisia s ich potrebami.  Predovšetkým je to potreba ovládania cudzích jazykov, vedieť využívať vo vzdelávacom procese také efektívne metódy, ktoré vedú k praktickej komunikácii, odstránení bariér v používaní jazyka u žiakov.

Špecifické ciele projektu:

Cieľ 1:

Inovácia obsahu ŠkVP, príprava metodických materiálov využívajúcich inovatívne formy, metódy a didaktické prostriedky s ohľadom na rozvoj kľúčových kompetencií  žiakov v oblasti cudzieho jazyka.

Cieľ 2:

Implementácia nových učebných osnov a inovatívnych metód výučby do vzdelávacieho programu v oblasti jazykovej výučby.

Cieľ 3:

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov s cieľom rozvíjať ich kompetencie potrebné na vytváranie inovatívnych metodík s cieľom využívať modernú didaktickú techniku a cudzí  jazyk na vyučovacích hodinách.