Výchovne poradenstvo

Výchovný poradca: Mgr. Jana Humeňanská

 

Konzultačný deň: streda 9.00 – 12.30 alebo podľa potreby a dohody s rodičom

 

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom.

Venuje sa aj kariérovej výchove – voľbe povolania a kariérovému poradenstvu, zabezpečuje zber prihlášok a ich odosielanie na stredné školy.

 

PRIJÍMACIE KONANIEtermíny

Zákonný zástupca nahlási výchovnému poradcovi  výber strednej školy.
Termín: do 15.2.2022 – prihlášky na školy s talentovou aj bez talentovej skúšky

Riaditelia SŠ zverejnia kritéria na všetky odbory – budú zverejnené na stránke ŠVS
Termín: do 28. 2. 2022

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ na školy s talentovou aj bez talentovej skúšky / vrátane osemročných ročných gymnázií /.

V spolupráci s výchovnou poradkyňou elektronicky cez edupage.

Termín: do 20. 3. 2022

Zákonný zástupca odošle Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na konkrétnu strednú školu / minulý rok/ – teraz ešte nevieme

TESTOVANIE 9 – 2022  – celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky 

Termín: 6. apríl 2022 a 7. apríl 2022
Náhradný termín: 21. apríl 2022 a 22. apríl 2022

 

TESTOVANIE 5 – 2022  – celoslovenské testovanie žiakov  5. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky 

Termín: 18. máj 2022

  1. k o l o:
  2. termín p r i j í m a c í c h  s k ú š o k:   2. máj 2022 a 3. máj 2022

/ vrátane osemročných gymnázií /

  1. termín talentové skúšky: 4. máj – 6. máj 2022
  1. termín prijímacích skúšok: 9. máj a 10. máj 2022
  2. termín talentové skúšky: 11. máj – 13. máj 2022


  1. k o l o  p r i j í m a c í c h  s k ú š o k: 21. jún 2022

 

Zoznam stredných škôl nájdete na webovej stránke Školského výpočtového strediska Michalovce  www.svsmi.sk

 


S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

Prehľad o osemročných gymnáziách v Košiciach

Prehľad o osemročných gymnáziách v Košiciach

Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39

 gymnázium – šport – talentová skúška

Športové gymnázium, Trieda SNP 104

gymnázium – šport – talentová skúška

Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10

gymnázium – bilingválne štúdium (AJ) – talentová skúška 

Súkromná spojená škola – ZŠ, Starozagorská 8

gymnázium

Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4

gymnázium  

Gymnázium, Trebišovská 12

gymnázium

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1

Gymnázium – so zameraním na anglický jazyk

Gymnázium, Alejová 1

gymnázium 

gymnázium – rozšírené vyučovanie matematiky – talentová skúška

Súkromné gymnázium, Dneperská 1

 gymnázium – programovanie

 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3

 gymnázium – so zameraním na cudzie jazyky 

 Gymnázium Opatovská cesta 7,  Košice-Vyšné Opátske

 gymnázium – rozšírené vyučovanie (NJ, AJ, ŠJ)

Prehľad o bilingválnych gymnáziách v Košiciach a OA s bilingválnym štúdiom

Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4

 gymnázium – bilingválne štúdium (FJ, RJ) – talentová skúška 

Súkromné gymnázium, Katkin park 2

 gymnázium – bilingválne štúdium (AJ) – talentová skúška 

Gymnázium, Trebišovská 12

 gymnázium – bilingválne štúdium (AJ, NJ) – talentová skúška

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1

gymnázium – bilingválne štúdium (AJ) – talentová skúška 

Gymnázium, Park mládeže 5

gymnázium – bilingválne štúdium (ŠJ, AJ ) – talentová skúška  

Súkromné gymnázium Futurum, Grešáková 1

 gymnázium – bilingválne štúdium (AJ, NJ) – talentová skúška 

Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10

 gymnázium – bilingválne štúdium (AJ) – talentová skúška  

Gymnázium, Opatovská 7

gymnázium – bilingválne štúdium (AJ, NJ) – talentová skúška 

Obchodná akadémia, Watsonova 61

Obchodná akadémia – bilingválne štúdium (AJ) – talentová skúška

Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37

 Obchodná akadémia – bilingválne štúdium (AJ, NJ, ŠJ) – talentová skúška