Výchovne poradenstvo

Výchovný poradca: RNDr. Eva Halászová

Konzultačný deň: streda 9.00 – 12.30 alebo podľa potreby a dohody s rodičom

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom.

PRIJÍMACIE KONANIE

Zákonný zástupca nahlási výchovnému poradcovi  výber strednej školy.
Termín: do 31.1.2019

Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
Termín: do 1.2.2019

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych  schopností, zručností alebo talentu.
Termín: do 20.2.2019

ZŠ odošle prihlášky na SŠ s talentovou skúškou.
Termín: do 28.2.2019

Riaditelia SŠ zverejnia kritéria na netalentové odbory
Termín: do 31. 3. 2019

Talentové skúšky:
Termín:15. marec – 30. apríl 2019

 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné
 odbory.  

Termín: do 10. 4. 2019

ZŠ odošle prihlášky žiakov na stredné školy vrátane osemročných gymnázií.
Termín: do 20.4.2019

 

Zápisný lístok si prevezme zákonný zástupca žiaka po rozhodnutí o prijatí na SŠ u výchovného poradcu.

TESTOVANIE 5 – 2018  – celoslovenské testovanie žiakov  5. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky 
Termín: 21. 11. 2018

 

TESTOVANIE 9 – 2019  – celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky 
Termín: 3. 4. 2019
Náhradný termín: 16. 4.  a 17.4. 2019

 

 

– 1. k o l o  p r i j í m a c í c h  s k ú š o k  13. máj 2019 a 16. máj 2019
 

– 2. k o l o  p r i j í m a c í c h  s k ú š o k  18.  jún 2019

 

 Zoznam stredných škôl nájdete na webovej stránke Školského výpočtového strediska Michalovce  www.svsmi.sk

 


S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

 

Duálne vzdelávanie

V odbornom vzdelávaní sa v súčasnosti pozornosť obracia najmä na praktické pracovné zručnosti, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi a na podporu technických odborov vzdelávania. Účinnejšia spolupráca zamestnávateľov so strednými odbornými školami povedie k vyššej previazanosti výučby v školách s potrebami zamestnávateľov v oblasti prípravy ich budúcich zamestnancov a k využívaniu systému duálneho vzdelávania.

Duálne vzdelávanie založené na učebnej zmluve medzi zamestnávateľom a žiakom a zmluve o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou je spojením praktického vyučovania u zamestnávateľa s teoretickým vzdelávaním v strednej odbornej škole. Je významným nástrojom pre znižovanie  nezamestnanosti mladých ľudí, ktorej hlavnou príčinou je nesúlad medzi zručnosťami absolventov škôl a potrebami zamestnávateľov. V súčasnosti je tento nesúlad jednou z charakteristických nevýhod mladých ľudí vstupujúcich na trh práce.

Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie systémom duálneho vzdelávania priamo zamestnávateľa môže zohrať nezastupiteľnú úloh v zlepšovaní tohto stavu. Je súčasne aj nástrojom pre zosúladenie počtu absolventov odborného vzdelávania v jednotlivých učebných odboroch a študijných odborov s potrebami trhu práce.

 

Prehľad o osemročných gymnáziách v Košiciach

 

Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39

 gymnázium – šport – talentová skúška

Športové gymnázium, Trieda SNP 104

gymnázium – šport – talentová skúška

Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10

gymnázium – bilingválne štúdium (AJ) – talentová skúška 

Súkromná spojená škola – ZŠ, Starozagorská 8

gymnázium

Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4

gymnázium  

Gymnázium, Trebišovská 12

gymnázium

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1

Gymnázium – so zameraním na anglický jazyk

Gymnázium, Alejová 1

gymnázium 

gymnázium – rozšírené vyučovanie matematiky – talentová skúška

Súkromné gymnázium, Dneperská 1

 gymnázium – programovanie

 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3

 gymnázium – so zameraním na cudzie jazyky 

 Gymnázium Opatovská cesta 7,  Košice-Vyšné Opátske

 gymnázium – rozšírené vyučovanie (NJ, AJ, ŠJ)

 

 

 

Prehľad o bilingválnych gymnáziách v Košiciach a OA s bilingválnym štúdiom

 

 

Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4

 gymnázium – bilingválne štúdium (FJ, RJ) – talentová skúška 

Súkromné gymnázium, Katkin park 2

 gymnázium – bilingválne štúdium (AJ) – talentová skúška 

Gymnázium, Trebišovská 12

 gymnázium – bilingválne štúdium (AJ, NJ) – talentová skúška

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1

gymnázium – bilingválne štúdium (AJ) – talentová skúška 

Gymnázium, Park mládeže 5

gymnázium – bilingválne štúdium (ŠJ, AJ ) – talentová skúška  

Súkromné gymnázium Futurum, Grešáková 1

 gymnázium – bilingválne štúdium (AJ, NJ) – talentová skúška 

Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10

 gymnázium – bilingválne štúdium (AJ) – talentová skúška  

Gymnázium, Opatovská 7

gymnázium – bilingválne štúdium (AJ, NJ) – talentová skúška 

Obchodná akadémia, Watsonova 61

Obchodná akadémia – bilingválne štúdium (AJ) – talentová skúška

Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37

 Obchodná akadémia – bilingválne štúdium (AJ, NJ, ŠJ) – talentová skúška