Školský psychológ

Základné informácie:
Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej
diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva,
psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a
vzdelávania v ZŠ.
Poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese
výchovy a vzdelávania žiakom, zákonným zástupcom a inkluzívnemu tímu základnej školy.

Mgr. Lea Grupáčová

kontakt:

email: psycholog.zsberke@gmail.com

telefón: +421 556 422 431

ODBORNÉ PORADENSTVO A KONZULTÁCIE (konzultačné hodiny):

 •  denne
 •  7:30 – 8:30 administratíva
 •  8:30 – 13:30 individuálna práca so žiakmi a s triednymi kolektívmi
 •  od 13:00 hod. – konzultačná a poradenská činnosť pre žiakov, pedagógov a rodičov
  vo vopred dohodnutom čase.

Kto je školský psychológ?
Školský psychológ je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, pracuje priamo
v školách a v školských zariadeniach, kde vykonáva psychologickú činnosť na pomoc deťom,
poskytuje informácie a poradenské služby zákonným zástupcom a pedagógom.
Primárnym cieľom práce školského psychológa je poskytovať odborné psychologicko-
edukačné služby žiakom, rodičom, pedagógom a ďalším pedagogickým zamestnancom na rozvíjanie
ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia využitím moderných foriem a metód
identifikačno-diagnostickej, konzultačno-poradenskej, nápravno – korektívnej a preventívnej práce.
V súčasnosti sa v psychologickej činnosti školských psychológov v školách a školských
zariadeniach uprednostňujú preventívne aktivity. Od školských psychológov sa požaduje
uskutočňovať primárnu prevenciu s cieľom vytvárať optimálne sociálne, výchovné a vzdelávacie
podmienky, ktoré by predchádzali, zabraňovali či eliminovali vznik sociálno-patologických javov
(akými sú agresivita, šikanovanie, intolerancia, záškoláctvo, delikvencia, drogová závislosť a i., ale aj
narastajúci stres, vyčerpanosť, napätie a konflikty medzi rovesníkmi ako aj učiteľmi a žiakmi) a
zabezpečovali harmonický osobnostný rozvoj a psychické zdravie žiakov a pedagógov.

Hlavné činnosti školského psychológa:

 • pravidelné návštevy v triedach a konzultácie s vyučujúcimi a špeciálnym pedagógom, cieľom
  ktorých je predchádzanie problémov žiakov v učení a správaní, ich včasné odhaľovanie a
  predchádzanie zhoršovaniu stavu,
 • individuálna práca so žiakmi podľa aktuálnych potrieb školy a rodičov,
 • sledovanie úrovne školskej spôsobilosti a pripravenosti detí vstupujúcich do školy,
 • práca s triednymi kolektívmi.

Psychologické poradenstvo v oblasti:

o výchovno-vzdelávacích problémov,
o zvládania stresových situácií v škole a rodine, vytvárať atmosféru bez stresu, napätia
a úzkosti,
o školskej neúspešnosti,
o problematického začlenenia do kolektívu, vyvíjať také aktivity, ktoré zlepšujú vzťahy
medzi žiakmi a posilňujú schopnosť pomáhať, dôverovať a spolupracovať,
o adaptačných ťažkostí na prostredie školy u žiakov 1. ročníka a nových žiakov.