Pedagogický asistent

Základné informácie:

Petronela Bodnárová pre 1. stupeň
Bc. Erika Kanalošová pre 2. stupeň
Lucia Kušniráková pre 2. stupeň

konzultačné hodiny: 13:30 – 14:30 hod. – poradenská činnosť pre žiakov, pedagógov a rodičov vo vopred dohodnutom čase.

Kto je pedagogický asistent ?

Pedagogický asistent podľa požiadaviek pedagóga pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Práca pedagogického asistenta so žiakmi

Úlohou pedagogických asistentov budú jednotlivé aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie
žiakov so ŠVVP s ostatnými žiakmi.
1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:
a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
b) spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,
c) vykonávanie pedagogického dozoru,
d) odprevádzanie žiakov,
e) súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok.

2. V aktivitách organizovaných školou mimo prostredia školy:
napomáhanie pri činnostiach ostatných aktivít, exkurzie, výlety, spoločenské podujatia, športové podujatia a pod.

3. V spolupráci s rodinou:
komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a vzdelávania.