Pokyny pre rodičov od 16. septembra 2020

Pokyny pre rodičov a žiakov k organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu 

od 16. septembra 2020

 

  1. Školský klub detí pri ZŠ Bernolákova 16, Košice
  • organizácia ŠKD od 6:30 hod. do 16:30 hod.,
  • ranná ŠKD – vstup vchodom B a C ( žiaci sa nespájajú, budú v kmeňových triedach ),
  • ŠKD po vyučovaní bude prebiehať v 8. oddeleniach ( žiaci sa spájajú max. z 2 tried ),
  • dlhá ŠKD – po 16:00 hod. v trakte C pri školskej jedálni ( žiaci budú spájaní po ročníkoch v štyroch triedach ).

Z dôvodu mimoriadnej situácie prosíme rodičov o zváženie prítomnosti svojho dieťaťa v rannej a dlhej ŠKD.

  1. Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu
  • vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín s využívaním odborných učební okrem telocvične ( žiaci budú delení podľa skupín ),
  • stravovanie žiakov v školskej jedálni bude prebiehať podľa aktuálne upravovaného harmonogramu.
  • v prípade ochorenia dieťaťa rodič môže ospravedlniť neúčasť na vyučovaní v dĺžke 5 dní, ak jeho neúčasť je dlhšia vyžaduje sa potvrdenie od lekára,
  • ak žiak chýba tri po sebe nasledujúce pracovné dni je nevyhnutné predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti triednemu učiteľovi.

         

V Košiciach   14.9.2020

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy

Posted in Aktuálne.