Pokyny pre rodičov k organizácii vyučovania od 22.6.2020 pre žiakov 6. až 9. ročníka

Príchod žiakov do školy:

Vchod A bude otvorený od 7:40 hod. do 8:10 hod.

Vchod B bude otvorený od 7:40 hod. do 8:10 hod.

Vyučovací proces nebude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín!

Žiaci budú vo svojich triedach s triednymi učiteľmi vykonávať triednické práce ( odovzdávanie učebníc, úprava tried a pod. )

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR ).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej

základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie (na stiahnutie PDF príp. v tlačenej forme na vrátnici ZŠ) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
 • Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.
 • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami.
 • Odporúčame žiakom a zamestnancom školy nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. V externom prostredí odporúčame vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.
 • Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy

 

Posted in Aktuálne.