Pokyny pre rodičov k organizácii vyučovania od 1.6.2020

Vážení rodičia a milí žiaci,

na základe zverejnenej Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 a rozhodnutím zriaďovateľa budú od 1. júna žiaci 1. až 5. ročníkov navštevovať školu. Táto dochádzka je dobrovoľná a je na zvážení zákonných zástupcov, hlavne v prípade ak dieťa alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, patrí do rizikovej skupiny. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak  vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov na 1 skupinu.  Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade zníženia počtu žiakov v skupine,  k zmene môže dôjsť až nasledujúci týždeň. Skupinu môžu tvoriť aj žiaci dvoch vekovo blízkych ročníkov.

Výchovno – vzdelávacia činnosť bude prebiehať od 1. júna 2020 pre žiakov 1. až 5. ročníka.  Žiaci budú zaradení do skupín, z ktorých každá skupina bude mať vyhradený čas na príchod ( od 7:00 do 8:15 hod.), vždy v 15 minútových intervaloch, pričom bude prebiehať kontrola bezpečnosti a ochrany zdravia ( meranie teploty, vlastné rúška, dezinfekcia rúk ).

Povinnosť zákonného zástupcu:

 • predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie (na stiahnutie PDF príp. v tlačenej forme na vrátnici ZŠ) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • žiak sa nezúčastní VVP , ak v daný deň potrebuje absolvovať lekárske vyšetrenie, na druhý deň môže nastúpiť do školy iba s čestným vyhlásením o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • dodržiava pokyny  riaditeľky  školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020,
 • v prípade,  že  u dieťaťa  je  podozrenie  alebo  potvrdené  ochorenie  na  COVID-19, bezodkladne   o tejto  situácii  informuje  príslušného  vyučujúceho  a  riaditeľku  školy,
 • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 Zákonnému  zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

 1. Príchod žiakov do školy na ZŠ Bernolákova 16, Košice bude realizovaný štyrmi vstupmi do školy, ktoré budú označené:
 • vchod A – šatne pre žiakov 6. až 9. ročníka ( prvý vchod od brány školy ),
 • vchod B – šatne pre žiakov 1. až 4. ročníka ( druhý vchod od brány školy pri vrátnici ),
 • vchod C – šatne pre žiakov 1. až 4. ročníka ( tretí vchod od brány školy pri jedálni ),
 • vchod D – ( štvrtý vchod zozadu od telocvične).

Príchod žiakov v EP Poľov bude realizovaný hlavným vchodom.

Ak máte deti vo viacerých ročníkoch, môžu ísť  jedným vstupom.

Triedni učitelia v uvedenom čase pri určenom vchode vykonajú každodenný ranný zdravotný filter    ( meranie teploty a dezinfekciu rúk ). Pri rannom vstupe rodič čaká na výsledok merania telesnej teploty dieťaťa bezdotykovým teplomerom, až potom bude dieťa vpustené do budovy školy.

Príchod podľa zaradenia do skupiny: 

Organizácia príchodu žiakov do školy
Trieda Vchod Príchod
od – do
1.A B 7:30 7:45
1.B B 7:30 7:45
1.C B 7:45 8:00
2.A C 8:00 8:15
2.B B 8:00 8:15
2.C D 7:30 7:45
3.A D 7:30 7:45
3.B A 7:30 7:45
3.C C 7:30 7:45
4.A C 7:45 8:00
4.B D 7:45 8:00
4.C D 8:00 8:15
5.A A 7:40 7:55
5.B A 7:55 8:05
5.C A 8:05 8:15
EP Poľov hlavný 7:00 7:45

 

 1. Hygienicko-epidemiologické opatrenia:
 • ranný filter (teplota, dezinfekcia, rúško),
 • dezinfekcia toaliet, vodovodných kohútikov a kľučiek po každej prestávke,
 • dezinfekcia pred vstupom do jedálne, samostatné obedovanie pri stoloch, obedovanie po skupinách, dezinfekcia stolov medzi jednotlivými skupinami,
 • počty detí v skupinách do 20 detí,
 • stabilné učiteľky a vychovávateľky v kolektívoch nevyučujúce v iných skupinách,
 • pri rannom filtri pedagogickí zamestnanci používajú rúško, rukavice a ochranný štít,
 • všetci pedagogickí pracovníci používajú rúška alebo ochranné štíty,
 • v prípade podozrenia na COVID-19 u dieťaťa alebo rodinného príslušníka, informujú vedenie školy a dieťa ostáva doma,
 • v prípade podozrenia na akékoľvek infekčné ochorenie dieťaťa, ktoré sa prejaví v priebehu dňa, bude dieťa izolované od kolektívu a budeme kontaktovať rodiča.
 1. Výchovno – vzdelávací proces (VVP) bude  prebiehať nasledovne:
 • VVP pre 1. ročník od 8:15 do 11:30 hod. ( 4 vyučovacie hodiny ), po skončení VVP žiaci odchádzajú na obed do ŠJ a ŠKD,
 • VVP od  8:15 do 12:45 ( 5 vyučovacích hodín ), pre 2.-5. ročník, po skončení VVP žiaci odchádzajú na obed do ŠJ a ŠKD,
 • VVP pre 6. – 9. ročník pokračuje dištančnou formou,
 • VVP v EP Poľov od 8:00 do 12:35 hod.,
 • ku každej skupine žiakov je pridelený triedny učiteľ a vychovávateľ príp. pedagogický asistent alebo učiteľ 2. stupňa,
 • vyučovací proces bude prebiehať v upravenej forme vzdelávania, žiaci nebudú mať pevný rozvrh hodín, týždenný plán si riadia triedne učiteľky s dôrazom na vonkajšie aktivity, nakoľko je účasť žiakov dobrovoľná,
 • prvý školský deň si žiaci donesú všetky zošity do školy a prezuvky,
 • druhý školský deň donesú žiaci všetky učebnice, učebnice a zošity už budú ostávať v škole, domáce úlohy nebudú, do konca školského roka sa neskúša a nepíšu sa previerky,
 • každý deň si donesú do školy peračník, farbičky (podľa pokynov triednej učiteľky v prvý deň), desiatu, pitie, šiltovku a čip,
 • prosíme NENOSIŤ deťom dopoludnia žiadne zabudnuté veci na vrátnicu,
 • domáce úlohy zaslané hromadne ako dištančné cez Edupage žiaci chodiaci do školy NEROBIA.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných priestoroch školy, kde prebieha VVP.

 1. Po skončení VVP podľa záujmu nasleduje výchovná činnosť v ŠKD:
 • činnosť v ŠKD bude organizovaná formou aktivít, ktoré budú prebiehať v areáli školy ( trávnatá plocha alebo školské ihrisko) v prípade priaznivého počasia, ŠKD bude v prevádzke do 16:00 hod.,
 • žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 v základnej škole, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti ( nie je možný odchod žiakov bez doprovodu ),
 • pri odchode žiakov z ŠKD sprevádzajúca osoba ohlási meno a triedu žiaka službukonajúcej pracovníčke pri vchode B a čaká na príchod žiaka pred budovou školy v bezpečných odstupoch.
 1. Odchod žiakov zo školy:
 • mimo žiakov v ŠKD:

1.ročník        12:20 – 12:50

2.ročník        12:50 – 13:20

3.ročník        13:20 – 13:45

4.ročník        13:45 – 14:00

5.ročník        13:00 – 13:15

 • žiaci v ŠKD: od 14:00 do 15:50 hod.
 1. Školská jedáleň 
 • žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá strava v školskej jedálni v  čase od  11:30 do 14:00 podľa rozpisu.

Podrobnejšie informácie o stravovaní v ŠJ Bernolákova 16 nájdete na stránke www.sjke.sk/bernolakova .

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy

Posted in Aktuálne.