Pokyny pre rodičov k organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu na september 2020

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

 1. Organizácia režimu dňa
 • Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:00 hod.
 • Začiatok vyučovania: ZŠ Bernolákova 16, Košice je o 8:15 hod. a koniec o 13:35 hod.

EP Dolina 43, Poľov je o 8:00 hod. a koniec o 13:30 hod.

 • ŠKD: ZŠ Bernolákova 16, Košice

EP Dolina 43, Poľov

Príchod žiakov do školy na ZŠ Bernolákova 16, Košice bude realizovaný tromi vstupmi do školy, ktoré budú označené:

 • vchod A – šatne pre žiakov 5.,7.,8. a 9. ročníka ( prvý vchod od brány školy ),
 • vchod B – šatne pre žiakov 1. až 4. ročníka a 6. ročníka ( druhý vchod od brány školy pri vrátnici ),
 • vchod C – šatne pre žiakov 1. až 4. ročníka ( tretí vchod od brány školy pri jedálni ),

Príchod žiakov v EP Poľov bude realizovaný hlavným vchodom.

Učitelia v uvedenom čase pri určenom vchode vykonajú ranný zdravotný filter ( meranie teploty a dezinfekciu rúk ).

V prípade:

 • ak rodič odprevádza žiaka 1.stupňa do školy odporúčame, aby počkal na výsledok merania telesnej teploty dieťaťa bezdotykovým teplomerom, až potom bude dieťa vpustené do budovy školy,
 • ak žiak prichádza do školy bez doprovodu rodiča a bude mu opakovane nameraná zvýšená telesná teplota (37,2 oC), bude rodič kontaktovaný triednym učiteľom a žiak nebude vpustený do budovy školy,
 • ak sa u žiaka vyskytnú príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID – 19 počas výchovno-vzdelávacieho procesu, je v škole zriadená izolačná miestnosť, do ktorej bude žiak umiestnený. Izolačná miestnosť je učebňa ANJ pre 1.stupeň.

Počas tohto obdobia platí zákaz vstupu rodičom do budovy školy s výnimkou žiakov prvého ročníka. Žiaka môže v budove školy (iba v priestore šatní) sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca s rúškom do 14.09.2020.

Pri vstupoch do školy bude zabezpečený pedagogický dozor, ktorý zabezpečí rozostupy medzi žiakmi.

 1. Vyučovací čas, prestávky

 

Vyučovací proces bude organizovaný len v kmeňových triedach. Odborné učebne nebudú dočasne využívané.

Počas prestávky medzi hodinami budú žiaci v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri. Žiak v prípade potreby môže opustiť triedu iba s rúškom napr. toaleta je povinný nahlásiť dozor konajúcemu pedagógovi.

Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov školy

Všetky toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.

Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať 2 krát denne alebo podľa potreby. Upratovačky musia byť informované a poučené o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná dvakrát denne a podľa potreby (napr.kľučky dverí).
 • smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)

Zabezpečenie stravovania a pitného režimu

 

Stravovanie bude zabezpečené obvyklým spôsobom tak, aby sa triedy nepremiešavali. Každý stravník si pri vstupe do jedálne dezinfikuje ruky a vchádza s nasadeným rúškom.

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy

Na obed žiaci odchádzajú spoločne so svojou skupinou tak, aby sa vyhli kontaktu s inou skupinou, t.z., že sú povinní dodržiavať odstup. Počas presunu do školskej jedálne sú žiaci povinní mať nasadené ochranné rúško. Vedenie školy zabezpečí časový harmonogram stravovania sa žiakov v školskej jedálni. Každý stravník sa môže prihlásiť na stravu v ŠJ on-line www.sjberke.sk

Podmienky pohybovej aktivity

Pedagogickí zamestnanci budú organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.

Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9. 2020 nebudú využívať.

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do

základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie

rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe

v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej

základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie „Vyhlásenie zákonného zástupcu“ alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie „Podmienky vstupu do školy“.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne

príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Opatrenia pri príznakoch počas pandémie ochorenia COVID-19 do 15.9.2020.

Opatrenia počas pandémie ochorenia COVID-19 pre výchovno-vzdelávací proces v ZŠ pre šk. rok 2020/2021 vychádzajú z dokumentu MŠVVaŠ SR a sú koncipované ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach –zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga.

Dištančné vzdelávanie

V prípade prerušenia vyučovacieho procesu v škole, vzdelávanie žiakov bude prebiehať dištančnou formou.

 • každý žiak v septembri 2020 nahlási triednemu učiteľovi jeho možnosti vzdelávania z domu ( PC a pripojenie na internet),
 • v prípade vyhovujúcich technických podmienok žiaka na vzdelávanie v domácom prostredí, žiak pracuje a plní si povinnosti podľa pokynov vyučujúcich,
 • ak si žiak nebude plniť povinnosti aj po opakovanom upozornení ovplyvní to záverečné hodnotenie žiaka,
 • v prípade nevyhovujúcich technických podmienok žiaka na vzdelávanie v domácom prostredí, zákonný zástupca žiaka požiada vedenie školy o inú formu vzdelávania,
 • triedny učiteľ zabezpečí pracovné materiály v tlačenej forme,
 • zákonný zástupca žiaka prevezme pracovné materiály a zodpovedá za vypracovanie žiakom a doručenie triednemu učiteľovi do uvedeného termínu,
 • rodič bude triednym učiteľom informovaný o výsledkoch práce svojho dieťaťa podľa možnosti rodičov

Manuál pre základné školy a školské zariadenia:

link na manuál TU

V Košiciach    26.8.2020                         PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy

Posted in Aktuálne.