Tekvice a deň zdravej výživy

V EP v Poľove to žije farbami jesene. Deti v spolupráci s rodičmi popustili uzdu fantázii a vytvorili krásne diela z tekvíc. V minulom týždni sme si pripomenuli deň zdravej výživy a vytvorili čarovné dielka z ovocia a zeleniny.Pokračovanie

Domáca karanténa 5. až 9. ročníka

Vážení rodičia a milí žiaci,

dňom  17.10.2020 je RÚVZ Košice nariadená domáca karanténa pre žiakov 5. až 9. ročníka a pre časť pedagogických zamestnancov. Bude trvať do 23.10.2020 ( vrátane ). Opätovný nástup žiakov do školy je naplánovaný na pondelok 26.10.2020. Prezenčná forma vyučovania sa bude meniť na dištančnú. Všetky ďalšie aktuálne informácie budú zverejňované cez EduPage.

Vyučovanie na 1.stupni naďalej pokračuje prezenčnou formou.

Vopred ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

Vedenie školy

ROZVRH HODÍN PRE 5. AŽ 9. ROČNÍK – DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

OZNAM – ORANŽOVÁ FÁZA

Vážení rodičia,

vzhľadom na pozitívne testované dieťa na Covid 19 v našej škole na 2. stupni, škola prechádza do oranžovej fázy.

Ďalšie pokyny ohľadom výchovno  –  vzdelávacieho procesu Vám budú zaslané cez EDUPAGE v priebehu pondelka 12.10.2020.

Vedenie školy

Pokyny pre rodičov od 30. septembra 2020

Na základe vyhlásenia MŠ SR dochádza k zmene povinností zákonného zástupcu:
 
Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 
 

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vás informovať o aktualizovaných opatreniach  a usmerneniach vydaných MŠVVaŠ SR platných od 1.10.2020 – dokument v prílohe.

Povinnosť používania rúšok v exteriéri a interiéri  školy platí do odvolania – dokument v prílohe.

 

Ďakujeme za porozumenie. S pozdravom Blanárová Mária.

USMERNENIE

 

RÚŠKA

DofE

Úspešne sme ukončili druhý ročník aktivít DofE. V mesiaci júl sa žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky Kucikovej zúčastnili dobrodružnej expedície, ktorou potvrdili svoju výnimočnosť a schopnosť pracovať na svojom všeobecnom rozvoji. Tešíme sa z ich úspechu a túžobne očakávame ceremóniu odovzdávaní ich ocenení.  

Vyhlásená zákazka

Dňa 25.9.2020 bola vyhlásená zákazka Projektová dokumentácia – prístavby k budove základnej školy vrátane inžinierskej činnosti“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 8.10.2020 do 8:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje
podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25
zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
nasledovné:

Pokračovanie