Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022 bolo z dôvodu protiepidemiologických opatrení netradičné. Vo štvrtok 2.9.2021 o 9.00 hod. riaditeľka školy PaedDr. Mária Blanárová privítala v átriu školy našich prváčikov a ich rodičov, predstavila pani triedne učiteľky a vychovávateľky, členov inkluzívneho tímu, vedenie školy a zaželala novým našim žiakom veľa úspechov a radosti pri získavaní nových skúseností.

            Oficiálny príhovor bol plánovaný cez školský rozhlas avšak po odznení štátnej hymny nás sklamala technika a preto otvorenie pokračovalo v átriu školy pre žiakov  2. až 4. ročníka a 5. až 9. ročníka krásnou básňou, ktorú predniesla Tara Mittelmann z V.B triedy a príhovorom riaditeľky školy v ktorom pani riaditeľka spomenula:

„Prvý deň nového školského roka, je vždy pre vás, žiakov, ale i nás, učiteľov, výnimočnou udalosťou. Výnimočnou udalosťou preto, že každý nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom, na ceste do sveta dospelých. Tento kolobeh, táto symbolika času reprezentovaná jednotlivými školskými rokmi sa začína Vami, žiakmi 1. ročníka a končí žiakmi deviateho ročníka našej základnej školy. Pokračovanie

Oznam

Vážení rodičia,

z dôvodu stavebných prác pri školskej jedálni bude dňa 3.9.2021 na obed bageta.

Žiaci, ktorí nemajú záujem o obed v daný deň, sa musia odhlásiť.

S pozdravom

PaedDr. Mária Blanárová

Harmonogram prevzatia PCR kloktacích testov a sady Ag testov

PCR –kloktacie testy

31.8.2021 v čase od 13:00 do 17:00 – zákonný zástupca príde prevziať testovaciu sadu PCR kloktacieho testu a sadu Ag testov spolu s tlačivami: Čestné vyhlásenie – samoodber a Zber údajov. Testy si zákonný zástupca prevezme na vrátnici školy pri vstupe B.

2.9.2021 – vykonanie testu v domácom prostredí, zabalenie vzorky (POZOR! Škole odovzdávate celú škatuľku, nie iba skúmavku so vzorkou). Návod na použitie je súčasťou balenia  a pripájame videonávod: https://www.testujemeskoly.sk/ s informačným letákom.

2.9.2021 – odovzdanie odobratej vzorky spolu s vypísaným a podpísaným tlačivom Čestné vyhlásenie – samoodber a Zber údajov  triednemu učiteľovi.

Škola následne odošle vzorky do laboratória a do 72 hodín dostanú výsledky testov zákonní zástupcovia žiakov aj riaditeľ školy.

Pokračovanie

Organizácia začiatku školského roka 2021/2022

2.9.2021 (štvrtok)

Príchod žiakov:

  • ZŠ Bernolákova 16, Košice:

   od 8:00 hod. žiaci 1. ročníka – átrium školy

        od 8:30 hod.  žiaci 1. stupňa vstup B

                                žiaci 2. stupňa vstup A                             

  • EP Dolina 43, Poľov:  od 9:00 hod.

Pokračovanie

Informácia pre rodičov

Vážení rodičia,

 MŠ VVaŠ SR pri príležitosti nástupu žiakov do školy 2.9.2021 dáva možnosť domáceho testovania žiakov PCR kloktacími testami a možnosť objednania sady Ag testov v počte 25 ks. V škole sa testovanie žiakov vykonávať nebude.

V prípade záujmu o uvedené testy nás kontaktujte obratom, najneskôr do 25.8.2021 do 10:00 hod. ( z dôvodu termínu objednania týchto testov). Je potrebné odovzdať podpísané tlačivo  „Čestné vyhlásenie – samoodber“, ktoré sme Vám zaslali v správe cez EduPage.

Rodičia budúcich prvákov, ktorí ešte nemajú prístup k EduPage a majú záujem o testy pre svoje deti, nás kontaktujú mailom: zsberke@centrum.sk.

V prípade, že nemáte možnosť  vytlačenia tlačiva, môžete ho vypísať pri prevzatí testov v škole.

Prevziať testy môže iba zákonný zástupca!

Prevzatie testov v škole bude dňa 31.8. 2021 od 10:00 hod. do 13:00 hod. na vrátnici školy.

 

Informácie k organizácii školského roka 2021/2022 budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa na www.zsberke.sk a v správe cez https://zsberke.edupage.org.

Usmernenie k „obedom zadarmo“ a daňovému bonusu na dieťa od 1.8.2021

Na základe informácií Finančnej správy SR č. 30/DZPaU/2021/I k zákonu č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

*

Od 1.7.2021 sa v zákone o dani z príjmov zaviedla zvýšená sadzba daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov. V období od 1.7.2021 do 31.12.2021 je zvýšený daňový bonus na deti vo veku od 6 do 15 rokov daný ako 1,7-násobok základnej sadzby daňového bonusu. Od 1.1.2022 sa zvýšený daňový bonus na deti vo veku od 6 do 15 rokov upraví na 1,85-násobok základnej sadzby daňového bonusu.

Zavedenie zvýšeného daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov bolo v čase schválenia tejto legislatívnej úpravy na konci roka 2020 odôvodnené tým, že súčasne sa zruší dotácia na stravovanie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, tzv. obedy zadarmo. Samotné zvýšenie daňového bonusu na 1,7-násobok, resp. na 1,85-násobok základnej sumy bolo vykalkulované tak, aby rodičom detí vo veku od 6 do 15 rokov kompenzovalo zrušenie dotácie na stravu.Pokračovanie

Rekonštrukcia palubovky

Dňa 2.8.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia palubovky“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 9.8.2021 do 10:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Školský nábytok

Dňa 23.07.2021 bola vyhlásená zákazka „Školský nábytok“ prostredníctvom systému Eranet s termínom
predloženia ponúk do 04.08.2021 do 8:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.