Mesiac kybernetickej bezpečnosti

Október 2021  

Program Hrdinovia internetu poskytuje pedagógom nástroje a metódy potrebné pri učení základov digitálnej bezpečnosti a občianstva. Pre učiteľov základných škôl sú pripravené školenia, na ktorých sa naučia, ako na hodinách pracovať s pripraveným učebným plánom a dobrodružnou hrou Interland, vďaka ktorej je učenie sa digitálnej bezpečnosti a občianstva zábavnou skúsenosťou.

 

Učebný plán obsahuje rôzne aktivity, niektoré z nich vyžadujú prácu na počítači, iné nie. Veľa z aktivít sú smerované na prácu v kolektíve.

 

Absolvovala: Ing. Katarína Halušková – materiály učitelia využívajú učitelia INF

Oznam pre rodičov

Úhrada poplatku  ZRŠ v šk. roku 2021/2022 sa uskutoční bankovým prevodom na účet ZRŠ.

Schválený poplatok ZRŠ je vo výške 20 €. V prípade viacerých súrodencov je poplatok len za jedno dieťa.

 Po uskutočnení platby prosíme o vyplnenie návratky a odovzdanie triednemu učiteľovi.

Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 30.10.2021.

 

Úhrada príspevku ZRŠ:

 

 prevodom na účet ZRŠ:  SK76 0900 0000 0000 8212 9990

 

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko žiaka, trieda

Európsky deň jazykov

Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti.

Dňa 27. 9. 2021 v čase od  08:15 – 13:30 bola naša škola súčasťou celoeurópskeho projektu Európsky deň jazykov.

Atraktívnymi aktivitami boli žiakom prezentované rôzne svetové jazyky.

Jedným z hlavných cieľov bol  podporovať výučbu cudzích jazykov medzi všetkými občanmi Európskej únie.

Na hodinách ruského, nemeckého a anglického jazyka v tento deň žiaci  diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú.

Európskeho dňa jazykov sa zúčastňujú školy po celej Európe a je nám cťou byť toho súčasťouPokračovanie

Oznam

Vážení rodičia,

  • dňa 09.2021  sa uskutočnia triedne aktívy on – line formou o 17:00 hod. prípadne v inom čase po dohode s triednym učiteľom,
  • dňa 13.09.2021 riaditeľka školy udelila žiakom školy riaditeľské voľno z dôvodu rekonštrukčných prác,
  • dňa 14.09.2021 riaditeľka školy udelila žiakom školy riaditeľské voľno z dôvodu obmedzení dopravy pri príležitosti návštevy pápeža Františka v našom meste.

Poznámka:

V zmysle zákona č.245/2008 podľa 150, ods.5 v  období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna.

Informácia k vzdelávacím poukazom:

  • vzdelávacie poukazy budú odovzdané žiakom 10.9.2021,
  • rodičia žiakov 1. ročníka prevezmú vzdelávací poukaz na vrátnici školy.

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy