Informácia

Vážení rodičia, milí žiaci!

Obraciate sa na nás s otázkami, aké stránky využívajú vyučujúci jednotlivých predmetov pri zadávaní úloh našim žiakom, ktoré si majú počas tohto „pracovného voľna“ vypracovať. Domáce úlohy na precvičovanie učiva sa zadávajú prostredníctvom https://zsberke.edupage.org daný vyučovací predmet, www.bezkriedy.sk a prípadne mailom na rodičov. Ak nemáte prístupové heslo, obráťte sa na nášho správcu na e-mailovej adrese: zsberke@centrum.sk .

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na vedenie školy na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Ďakujeme za pochopenie, spoluprácu a spätnú väzbu od rodičov, ktorí sa nám už ozvali.

Do 27.3.2020 sme sa sústredili na opakovanie učiva. Ak táto situácia bude pokračovať, čo predpokladáme, učitelia budú žiakom zasielať aj info o novom učive a poznámky k učivu. Chceme Vás však ubezpečiť, že žiaci nebudú skúšaní a známkovaní elektronickou formou. Neznamená to však, že ak žiaci dostanú dlhodobé úlohy (projekty, PPT, PL a pod.) na domácu prípravu nebudú z nich časom známkovaní po návrate do školy.

Veríme, že túto situáciu všetci zvládneme a čo najskôr sa stretneme v škole.

PaedDr. Mária Blanárová

      riaditeľka školy

Poďakovanie

Charity shop Košice

Dňa 13. marca sme boli vyzdvihnúť zemiaky, ktoré stihli vyzbierať v ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach v rámci projektu „Daruj rodine zemiak“. Hoci mali na to len 3 dni, zbierku začali v utorok a museli ukončiť vo štvrtok kvôli zatvoreniu všetkých ZŠ, dokázali vyzbierať cez 20 kíl zemiakov. Ste úžasní 
Milí rodiča a deti, milá pani učiteľka Kuciková, ale aj vedenie školy, všetci zúčastnení akýmkoľvek spôsobom na tejto zbierke, chceme sa vám týmto veľmi pekne poďakovať za vašu ochotu a snahu pomôcť.
Zemiaky odovzdáme 10 člennej rodine Levkaničovej, ktorá prišla o mamku pred Vianocami a nezvládajú to.
Úžasná sestra Zuzka sa však rozhodla postarať o 3 neplnoleté deti so všetkým čo k tomu patrí. Najmenšie má 7 rokov a ona má len 23 rokov.
Ďakujeme, že ste s nami! 
 
 

OZNAM

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020.

V meste Košice bude prerušená prevádzka škôl a školských zariadení od 13.3.2020 do 27.3.2020.

Žiaci budú mať prácu na doma prostredníctvom EDUPAGE.

Usmernenie MŠVVŠ SR č.3 k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

  1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),
  2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,
  3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),
  4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,
  5. návštevy študentov zo zahraničia – napr. družby a pod.
  6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

Pokračovanie

Informácie – koronavírus

Vážení rodičia,

vedenie Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach vydáva toto usmernenie z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení. Základná škola sa riadi usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky, Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Usmernením mesta Košice a Oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice.

Pokračovanie

Koronavírus – usmernenie

Slovenská republika podrobne sleduje situáciu najmä v štátoch Európskej únie týkajúcu sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a je pripravená ju zvládnuť v prípade, že na našom území bude potvrdený jeho výskyt. Situácia je pod kontrolou a v súčasnosti sa uskutočňujú všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany ľudí.
Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektívne klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú – teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.Pokračovanie

Daruj rodine zemiak

Na pôde našej školy vyhlasujeme zbierku „Daruj rodine zemiak.“ Deti môžu doniesť do školy jeden zemiačik (alebo ak chcú, môžu aj viac). Zemiačiky môžu deti nosiť cez veľkú prestávku do kabinetu pani učiteľky Kucikovej – do kabinetu HUV. V spolupráci s charitou máme vybraných 5 rodín v hmotnej núdzi, ktorým chceme tieto zemiaky posunúť. Zbierka potrvá od 9.3. do 16.3.2020.

Ďakujeme za rodiny!

POĎAKOVANIE

Dobrý deň,                                               

pred nedávnom sa ukončilo v obchodnom centre Tesco napínavé hlasovanie na podporu nášho projektu, ktorý poslúži renovácii nášho školského átria. Chceli by sme sa poďakovať Vám všetkým, ktorí ste prispeli aspoň jedným žetónikom do tohto hlasovania. Za pomoc ďakujeme starostovi mestskej časti Terasa a starostovi mestskej časti KVP. Naša vďaka patrí aj trénerovi, Erikovi Ľochovi a jeho spoluhráčom hádzanej. Ďakujeme mnohým žiakom, najmä žiakom IX. B triedy – Natálke Šusterovej, Karin Debnáriková a Adriánovi Mitrovi, IX. A triedy – Martinovi Hradickému a Tobiasovi Kistymu, VIII. A triedy – Sandre Pallaiovej, Kornélii Výrostkovej, VI. C triedy – Mirke Maletovej a Viki Lindvaiovej. Rovnako ďakujeme VI. A –  Riškovi Molčanovi a mnohým ďalším deťom na prvom stupni, najviac žiakom IV. C a IV. A triedy.Pokračovanie

2%

Dôležité upozornenie ku 2 % z dane FO a PO

Vážení rodičia, z dôvodu aktuálnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 bol prijatý zákon, ktorým sa predlžujú niektoré termíny (pre zamestnancov a zamestnávateľov na doručenie dokladov) na obdobie po skončení pandémie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (2% resp. 3%) môže FO a PO podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V prípade, ak máte záujem darovať 2 % z dane našej škole, môžete potvrdenie odoslať na daňový úrad a scan zaslať triednej učiteľke alebo doručiť priamo do školy s označením triedy, ktorej chcete venovať 2 % z dane v čase od 8:00 – 13:00.

Za pomoc všetkým ďakujeme J.

Vážení rodičia a priatelia našej školy,

celoročne pracujeme na zlepšení a skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí a opäť je čas, kedy im môžete pomôcť aj Vy. Prostredníctvom občianskeho združenia „Združenie rodičov pri Základnej škole na Bernolákovej ul. č. 16 v Košiciach“,  ktoré aktívne spolupracuje s našou školou, môžete prispieť poukázaním 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019. Poukázaním 2% podporíte predovšetkým triedu, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2% poprosíme Vás odovzdať vyplnené nižšie uvedené formuláre triednej učiteľke Vášho dieťaťa.

Za podporu Vám vopred ďakujeme.

Na stiahnutie: Vyhlásenie-pdf, Potvrdenie-pdf

Poďakovanie


Prichádzajú nám poďakovania za pomoc ostatným. Ďakujeme Vám, je to naša spoločná práca.