Zápis do 1. ročníka

ZÁPIS VÁŠHO DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Vážení rodičia,

vzhľadom na výnimočnú situáciu, je potrebné prihlásiť Vaše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v našej škole elektronicky.

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail.

Venujte prosím zvýšenú pozornosť presnému zápisu rodného čísla a mien aj s diakritikou, aby sme v budúcnosti predišli nepresnostiam v osobných údajoch.

V prípade, že nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, bude možný osobný zápis od 15. do 30. apríla 2020 bez prítomnosti detí.

Presný dátum zápisu na našej škole bude

16. apríla a 17. apríla 2020 od 14:00 hod do 18:00 hod. a 18. apríla 2020 od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Vyzývame rodičov, aby pri osobnom zápise použili rúško na tvár, rukavice a vlastné písacie potreby!

K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Prosíme rodičov, aby nás vopred kontaktovali o presnom čase návštevy školy na zsberke@centrum.sk, z dôvodu  organizácie priebehu zápisu z našej strany.

Overenie údajov prostredníctvom elektronickej prihlášky poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  • Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2020 šesť rokov.

(Dieťa je potrebné zapísať, aj keď uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky. Rovnako v prípade, ak chcete Vaše dieťa zapísať predčasne.)

  • Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré malo odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, je povinný opäť zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ v nasledujúcom školskom roku.
  • Rodič môže zapísať dieťa iba na jednu základnú školu. Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt.

Príspevky rodičov na činnosť ŠKD

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 13.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať príspevok na činnosť školského klubu detí od apríla 2020.

Prosíme rodičov, aby prerušili trvalé príkazy na platby ŠKD od 1. apríla 2020.

Vopred zaslané platby budú vrátené do konca školského roka 2019/20.

Ďakujeme

OZNAM

Vážení rodičia a milí žiaci,

vedenie ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach Vám oznamuje, že z dôvodu aktuálnej situácie ruší všetky plánované aktivity a to poznávací zájazd do Londýna ( finančné vyrovnanie bude urobené dodatočne ), všetky Školy v prírode a exkurzie v školskom roku 2019/2020.

Prijímacie pohovory do 5.ročníka sa uskutočnia dva týždne po nástupe do školy len z učiva, ktoré bolo prebraté počas otvorenia školy.

Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku do odvolania. Vzdelávací proces žiakov v tomto období bude naďalej prebiehať elektronickou formou.Pokračovanie

Rady pre rodičov

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci,

nečakaná situácia okolo pandémie ovplyvnila každého z nás po svojom. Deti preventívne prestali navštevovať školské zariadenia, niektorí rodičia ostali doma. Každodenný život sa postupne premenil na stav, ktorý môže mnohým pripomínať prázdniny. Nenechajte sa však zmiasť, dodržiavanie nového dočasného režimu je dôležitejšie a vyžaduje viac disciplíny, ako počas bežných pracovných a školských dni na aké sme všetci zvyknutí, preto rozumieme, že sa mnohí z nás môžu stretnúť s pocitom, že to nezvládajú. S odstupom času sa neistota z budúceho vývoja a všednosť času stráveného doma môžu zdať náročné. Úzkosť z novej situácie je prirodzená. Rodičia sú však vzorom správania pre svoje deti, preto netreba strácať hlavu! Tak ako počas bežného vyučovania, aj počas tohto obdobia je deťom, rodičom, ale aj učiteľom k dispozícii školská psychologička, Mgr. Mária Semanová, ktorá Vám aj touto formou prináša niekoľko praktických rád, ako ľahšie zvládnuť momentálnu situáciu.Pokračovanie

Bernolákova hravo

Vážení rodičia, milí žiaci,
počas prerušeného vyučovania na školách Vám ponúkam možnosť, v tejto neľahkej situácií,
obrátiť sa aj na mňa. Chcem Vám poskytnúť doplnkový materiál k precvičovaniu učiva,
námety na rôzne hravé aktivity, rady.  Na tento účel bude zriadený facebookový profil
Bernolákova Hravo. Pridajte sa a naše hravé učenie môže začať. Teším sa na Vás, školská
špeciálna pedagogička Ľubka.

Informácia

Vážení rodičia, milí žiaci!

Obraciate sa na nás s otázkami, aké stránky využívajú vyučujúci jednotlivých predmetov pri zadávaní úloh našim žiakom, ktoré si majú počas tohto „pracovného voľna“ vypracovať. Domáce úlohy na precvičovanie učiva sa zadávajú prostredníctvom https://zsberke.edupage.org daný vyučovací predmet, www.bezkriedy.sk a prípadne mailom na rodičov. Ak nemáte prístupové heslo, obráťte sa na nášho správcu na e-mailovej adrese: zsberke@centrum.sk .

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na vedenie školy na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Ďakujeme za pochopenie, spoluprácu a spätnú väzbu od rodičov, ktorí sa nám už ozvali.

Do 27.3.2020 sme sa sústredili na opakovanie učiva. Ak táto situácia bude pokračovať, čo predpokladáme, učitelia budú žiakom zasielať aj info o novom učive a poznámky k učivu. Chceme Vás však ubezpečiť, že žiaci nebudú skúšaní a známkovaní elektronickou formou. Neznamená to však, že ak žiaci dostanú dlhodobé úlohy (projekty, PPT, PL a pod.) na domácu prípravu nebudú z nich časom známkovaní po návrate do školy.

Veríme, že túto situáciu všetci zvládneme a čo najskôr sa stretneme v škole.

PaedDr. Mária Blanárová

      riaditeľka školy

Poďakovanie

Charity shop Košice

Dňa 13. marca sme boli vyzdvihnúť zemiaky, ktoré stihli vyzbierať v ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach v rámci projektu „Daruj rodine zemiak“. Hoci mali na to len 3 dni, zbierku začali v utorok a museli ukončiť vo štvrtok kvôli zatvoreniu všetkých ZŠ, dokázali vyzbierať cez 20 kíl zemiakov. Ste úžasní 
Milí rodiča a deti, milá pani učiteľka Kuciková, ale aj vedenie školy, všetci zúčastnení akýmkoľvek spôsobom na tejto zbierke, chceme sa vám týmto veľmi pekne poďakovať za vašu ochotu a snahu pomôcť.
Zemiaky odovzdáme 10 člennej rodine Levkaničovej, ktorá prišla o mamku pred Vianocami a nezvládajú to.
Úžasná sestra Zuzka sa však rozhodla postarať o 3 neplnoleté deti so všetkým čo k tomu patrí. Najmenšie má 7 rokov a ona má len 23 rokov.
Ďakujeme, že ste s nami! 
 
 

OZNAM

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020.

V meste Košice bude prerušená prevádzka škôl a školských zariadení od 13.3.2020 do 27.3.2020.

Žiaci budú mať prácu na doma prostredníctvom EDUPAGE.

Usmernenie MŠVVŠ SR č.3 k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

  1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),
  2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,
  3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),
  4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,
  5. návštevy študentov zo zahraničia – napr. družby a pod.
  6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

Pokračovanie