Domáca karanténa 5. až 9. ročníka

Vážení rodičia a milí žiaci,

dňom  17.10.2020 je RÚVZ Košice nariadená domáca karanténa pre žiakov 5. až 9. ročníka a pre časť pedagogických zamestnancov. Bude trvať do 23.10.2020 ( vrátane ). Opätovný nástup žiakov do školy je naplánovaný na pondelok 26.10.2020. Prezenčná forma vyučovania sa bude meniť na dištančnú. Všetky ďalšie aktuálne informácie budú zverejňované cez EduPage.

Vyučovanie na 1.stupni naďalej pokračuje prezenčnou formou.

Vopred ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

Vedenie školy

ROZVRH HODÍN PRE 5. AŽ 9. ROČNÍK – DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

OZNAM – ORANŽOVÁ FÁZA

Vážení rodičia,

vzhľadom na pozitívne testované dieťa na Covid 19 v našej škole na 2. stupni, škola prechádza do oranžovej fázy.

Ďalšie pokyny ohľadom výchovno  –  vzdelávacieho procesu Vám budú zaslané cez EDUPAGE v priebehu pondelka 12.10.2020.

Vedenie školy

Pokyny pre rodičov od 30. septembra 2020

Na základe vyhlásenia MŠ SR dochádza k zmene povinností zákonného zástupcu:
 
Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 
 

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vás informovať o aktualizovaných opatreniach  a usmerneniach vydaných MŠVVaŠ SR platných od 1.10.2020 – dokument v prílohe.

Povinnosť používania rúšok v exteriéri a interiéri  školy platí do odvolania – dokument v prílohe.

 

Ďakujeme za porozumenie. S pozdravom Blanárová Mária.

USMERNENIE

 

RÚŠKA

DofE

Úspešne sme ukončili druhý ročník aktivít DofE. V mesiaci júl sa žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky Kucikovej zúčastnili dobrodružnej expedície, ktorou potvrdili svoju výnimočnosť a schopnosť pracovať na svojom všeobecnom rozvoji. Tešíme sa z ich úspechu a túžobne očakávame ceremóniu odovzdávaní ich ocenení.  

Vyhlásená zákazka

Dňa 25.9.2020 bola vyhlásená zákazka Projektová dokumentácia – prístavby k budove základnej školy vrátane inžinierskej činnosti“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 8.10.2020 do 8:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje
podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25
zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
nasledovné:

Pokračovanie

Pokyny pre rodičov od 16. septembra 2020

Pokyny pre rodičov a žiakov k organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu 

od 16. septembra 2020

 

 1. Školský klub detí pri ZŠ Bernolákova 16, Košice
 • organizácia ŠKD od 6:30 hod. do 16:30 hod.,
 • ranná ŠKD – vstup vchodom B a C ( žiaci sa nespájajú, budú v kmeňových triedach ),
 • ŠKD po vyučovaní bude prebiehať v 8. oddeleniach ( žiaci sa spájajú max. z 2 tried ),
 • dlhá ŠKD – po 16:00 hod. v trakte C pri školskej jedálni ( žiaci budú spájaní po ročníkoch v štyroch triedach ).

Z dôvodu mimoriadnej situácie prosíme rodičov o zváženie prítomnosti svojho dieťaťa v rannej a dlhej ŠKD.

 1. Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu
 • vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín s využívaním odborných učební okrem telocvične ( žiaci budú delení podľa skupín ),
 • stravovanie žiakov v školskej jedálni bude prebiehať podľa aktuálne upravovaného harmonogramu.
 • v prípade ochorenia dieťaťa rodič môže ospravedlniť neúčasť na vyučovaní v dĺžke 5 dní, ak jeho neúčasť je dlhšia vyžaduje sa potvrdenie od lekára,
 • ak žiak chýba tri po sebe nasledujúce pracovné dni je nevyhnutné predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti triednemu učiteľovi.

         

V Košiciach   14.9.2020

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy

ÚVZ SR: Ako vybaviť žiakov do školy rúškami

Tvárové rúško nás účinne chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché.  Deti je preto potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku. Rúška môžu byť jednorazové, alebo plátenné (ideálne z bavlny alebo husto tkanej látky). Plátenné rúško má byť vyprané, prípadne vyvarené a z oboch strán vyžehlené suchým teplom. Dieťaťu pribaľte do školskej tašky aj jedno čisté mikroténové vrecúško, do ktorého vlhké rúško odloží (plátenné aj jednorazové). Po návrate zo školy by mal rodič vrecko s jednorazovými rúškami vyhodiť do odpadkového koša ako bežný komunálny odpad. Plátenné rúška je potrebné oprať v práčke aspoň na 60 °C  s bežne dostupnými pracími prostriedkami, prípadne vyvariť a následne ožehliť suchým teplom.Pokračovanie

Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021

2.9.2020 (streda)

 • Príchod žiakov:
 • ZŠ Bernolákova 16, Košice: od 7:45 hod. do 8:30 hod. do areálu školy,
 • EP Dolina 43, Poľov:             od 8:30 hod. do 8:45 hod. do areálu školy.
 • Triedni učitelia zhromaždia žiakov svojej triedy pri určených vchodoch do budovy školy.
 • Každý žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti,  zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré sú k dispozícii na stránke školy a v tlačenej podobe pri vrátnici školy.
 • Žiak, ktorý nebude mať vyhlásenie a zdravotný dotazník podpísaný obidvoma rodičmi, nemôže vstúpiť do budovy školy.
 • Žiaci sa sústredia pri vchodoch podľa rozpisu:

Pokračovanie