Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje
podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25
zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
nasledovné:


opatrenie:
Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod.
do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v
prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je
napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:
– detí do 3 rokov veku,
– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
– vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného
priestoru určeného na prepravu osôb,
– žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
– žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
– žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových
skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní
výchovy a vzdelávania,
– poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
– deti v interiéri materskej školy a jaslí,
– osoby pri výkone športu,
– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
– osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
– detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
– účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu
a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
– osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
– účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri
všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného
zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
– zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od
seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca,
ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s
prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre
osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi
nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5453/2020 z 03.07.2020 v znení neskorších
opatrení.

 

O d ô v o d n e n i e

Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou
cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným
z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej
republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak
ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na
prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia
ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posted in Aktuálne.