Tlačivá

Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania PDF

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (žiak) (od 26.2.2021)PDF

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (zákonny zastupca)PDF

Splnomocnenie zákonného zástupcu PDF

Žiadosť o individuálny študijný plán PDF

Žiadosť o odklad šk. dochádzky PDF

Žiadosť o oslobodenie od vyučovania TV PDF

Žiadosť o osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky PDF

Žiadosť o predčasné zaškolenie PDF

Žiadosť o preradenie na inú školu PDF

Informovaný súhlas PDF

Odhláška z ŠKD PDF

Prihláška na druhý cudzí jazyk PDF

Prihláška NBV – ETV PDF

Súhlas dotknutej osoby PDF

Súhlas s odchodom z ŠKD PDF

Súhlas s vytvorením fotografickej dokumentácie PDF

Žiadosť o prijatie do ŠKD PDF

Žiadosť o uvoľnenie po skončení šk. akcie PDF

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania triednym učiteľom PDF

Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ PDF