Informácie – koronavírus

Vážení rodičia,

vedenie Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach vydáva toto usmernenie z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení. Základná škola sa riadi usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky, Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Usmernením mesta Košice a Oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice.

Riaditeľstvo školy zabezpečí:

  • prísnu dezinfekciu priestorov školy (najmä spoločné priestory, sociálne zariadenia, kľučky na dverách),
  • mydlá a jednorazové utierky do všetkých tried a sociálnych zariadení,
  • hygienu priestorov v zmysle prevádzkového poriadku,
  • pravidelné vetranie priestorov,
  • pobyt žiakov počas veľkej prestávky v kmeňovej triede,
  • sledovanie zdravotného stavu žiakov, v prípade, že sa u žiaka vyskytnú príznaky ochorenia, bezodkladne telefonicky kontaktovať zákonného zástupcu žiaka,
  • zdržiavanie sa osôb (zákonných zástupcov, rodičov) vo vestibule školy možné iba na nevyhnutný čas, vstup do ostatných priestorov školy (okrem vestibulu) bude umožnený iba žiakom a zamestnancom školy (konzultácie s učiteľmi a vedením školy realizovať telefonicky alebo e-mailom).

Na škole sa rušia všetky plánované exkurzie a výlety do odvolania, Školský klub detí (družina) a krúžky budú fungovať.

Deti sú poučené o nutnosti umývania rúk pred každým jedlom a po použití WC, vetrania tried, hlásení príznakov choroby.

MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika.

Zároveň chápeme obavy rodičov a detí z koronavírusu a preto dôrazne apelujeme na DISCIPLINOVANOSŤ rodičov a ich OHĽADUPLNOSŤ voči ostatným, ak ste boli v krajine, v ktorej sa vírus objavil, aby ste sami zvážili 14-dňovú izoláciu Vás aj Vašich detí.

V prípade podozrenia na ochorenie koronavírusom Vás alebo Vašich detí, kontaktujte lekára telefonicky, nechoďte do čakárne a riaďte sa následne jeho pokynmi.

Prosíme Vás o okamžité informovanie triednych učiteľov alebo vedenia školy, ak sa koronavírus prejaví vo Vašej domácnosti.

Ak sa rozhodnete na základe Vášho individuálneho rozhodnutia nechať dieťa preventívne doma, je potrebné o tom informovať triedneho učiteľa.

Informácie ohľadom organizácie školy budeme podľa pokynov nadriadených úradov priebežne aktualizovať, sledujte preto aplikáciu Edupage a internetovú stránku školy.

 

Odporúčame riadiť sa Usmernením hlavného hygienika SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID-19_druha_aktualizacia.pdf?fbclid=IwAR3I0FXFx9QNoaYeiPkvsZqjI30JABZjS9iw1DD00pjNNQ40d9_JsWh7eVA                       

 

PaedDr. Mária Blanárová

         riaditeľka školy                                                                                                                                                                                                      

Posted in Aktuálne.