GDPR

Základná škola  Bernolákova 16, 040 11 Košice, IČO: 35 543 019

kontaktné údaje: 055/64 22 431, www.zsberke.sk

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 14 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Touto cestou Vám dávame na vedomie, že ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie. Je to dôvod, pre ktorý sa spracúvajú Vaše osobné údaje v našom informačnom systéme na presne určenom právnom základe, ktorý predstavuje Váš súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Účel je teda konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.

Ako dotknutá osoba však máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu pritom nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie dotknutých osobných údajov: údaje zo životopisu, motivačného listu

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok odo dňa zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie

Zdroj, z akého pochádzajú osobné údaje: Neexistuje

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: Neexistujú

Cezhraničný prenos osobných údajov: Neuskutočňuje sa

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Neprofiluje sa

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch                       pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

  1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
  2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
  3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66
  4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
  5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
  6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Základná škola Bernolákova 16, Košice, Bernolákova 16, 040 11 Košice prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu zsberke@centrum.sk alebo číslo 055/ 64 22 431

alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01  Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk.

1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom: 

a)  vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

b)  spracúvania agendy prijímania zamestnancov                        do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

c)  spracúvania potrebných štatistických výkazov,

d)  komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti                       o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov    a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

Názov informačného systému Personálna agenda zamestnancov
Právny základ Personalistika: 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Pracovná zdravotná služba: zákon č. 577/2004 Z. z.                     o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z.                                  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve                   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík  a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.                     o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.
Cezhraničný prenos os. Údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. Údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
Kategórie osobných údajov   Personálna agenda zamestnancov: 

–          titul, meno, priezvisko,

–          rodné meno, predošlé meno,

–          adresa, bydlisko,

–          dátum narodenia, miesto narodenia,

–          rodné číslo,

–          počet detí, meno detí, dátum narodenia detí, rodné číslo detí,

–          meno manžela/ky, rodné číslo manžela/ky, trvalé bydlisko, zamestnávateľ,

–          poberanie dôchodku, druh, od kedy, výška dôchodku,

–          priebeh predchádzajúcich zamestnaní,

–          pracovné zaradenie (funkcia, kategória),

–          národnosť, štátna príslušnosť,

–          číslo OP,

–          zdravotná poisťovňa,

–          lekárske prehliadky, zdravotná spôsobilosť,

–          DDS – výška platby,

–          vzdelanie, pracovná prax,

–          rodinný stav,

–          vyživované osoby – počet,

–          invalidita zamestnanca, zdravotné postihnutie, invalidita dieťaťa,

–          príjem zamestnanca za každý rok,

–          číslo osobného účtu,

–          telefónne číslo, e-mailová adresa,

–          iné osobné údaje napr. VP, jazykové znalosti a pod.,

–          výpis z registra trestov,

–          fotografia.

Výberové konanie

–          meno, priezvisko, rodné meno, titul,

–          vzdelanie,

–          pracovná prax,

–          zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia,

–          priebeh predchádzajúcich zamestnaní,

–          dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia,

–          trvalý pobyt, prechodný pobyt, predchádzajúci pobyt,

–          telefonický kontakt,

–          číslo OP, resp. cestovného dokladu,

–          iné identifikačné údaje,

–          výpis s registra trestov.

Pracovná zdravotná služba

–        meno, priezvisko, titul,

–        dátum a miesto narodenia,

–        rodné číslo,

–        adresa, bydlisko,

–        pracovné zaradenie,

–        zdravotná dokumentácia,

–        údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, o liečbe a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdrav. stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

–        údaje o epidemiologicky závažných skutočnostiach.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov

–        meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa,

–        miesto narodenia, dátum narodenia,

–        číslo OP,

–        pracovná pozícia,

–        dátum skúšky, dátum vydania,

–        číslo preukazu, preukaz  vydal – eviduje,

–        číslo oprávnenia,

–        zdravotná spôsobilosť,

–        pečiatka, podpis.

2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom: 

a)  spracúvania potrebných štatistických výkazov,

b)  realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

c)  vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

d)  prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

e)  vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

Názov informačného systému Mzdová agenda zamestnancov
Právny základ Mzdy: 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.
Cezhraničný prenos os. Údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. Údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
Kategórie osobných údajov   Mzdová agenda zamestnancov: 

–          titul, meno, priezvisko,

–          rodné meno, predošlé meno,

–          adresa, bydlisko,

–          dátum narodenia, miesto narodenia,

–          rodné číslo,

–          počet detí, meno detí, dátum narodenia detí, rodné číslo detí,

–          meno manžela/ky, rodné číslo manžela/ky, trvalé bydlisko, zamestnávateľ,

–          poberanie dôchodku, druh, od kedy, výška dôchodku,

–          priebeh predchádzajúcich zamestnaní,

–          pracovné zaradenie (funkcia, kategória),

–          národnosť, štátna príslušnosť,

–          číslo OP,

–          zdravotná poisťovňa,

–          lekárske prehliadky, zdravotná spôsobilosť,

–          DDS – výška platby,

–          vzdelanie, pracovná prax,

–          rodinný stav,

–          vyživované osoby – počet,

–          invalidita zamestnanca, zdravotné postihnutie, invalidita dieťaťa,

–          príjem zamestnanca za každý rok,

–          číslo osobného účtu,

–          telefónne číslo, e-mailová adresa,

–          iné osobné údaje napr. VP, jazykové znalosti a pod.,

–          výpis z registra trestov,

–          fotografia.

3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.
Názov informačného systému Agenda BOZP zamestnancov
Právny základ BOZP: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti                       a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu                         o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR                       č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.
Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ na BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.
Cezhraničný prenos os. Údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. Údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
Kategórie osobných údajov   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

1.  Dokumentácia a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi (napr. vstupné školenia a pod.) obsahuje:

–        meno, priezvisko, titul,

–        pracovné zaradenie.

2. Pre registrované pracovné úrazy sa spisuje „Záznam o registrovanom pracovnom úraze“ a „Oznámenie o poistnej udalosti“ podľa predtlače uvedenej v osobitnom predpise, resp. podľa oficiálneho tlačiva Sociálnej poisťovne, ktorý obsahuje:

–        meno a priezvisko, titul,

–        adresa, bydlisko,

–        dátum narodenia,

–        pracovné zaradenie, funkcia,

–        lekárska správa, zdravotnícky posudok,

–        doplňujúce identifikačné údaje (napr.: pracovný úraz a pod.)

4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk
s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
Názov informačného systému Ekonomicko-účtovný
Právny základ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos os. Údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. Údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov
Kategórie osobných údajov   –    meno, priezvisko, titul, 

–    adresa trvalého pobytu,

–    dátum narodenia,

–    druh a číslo dokladu totožnosti,

–    adresa prechodného pobytu,

–    telefónne číslo,

–    e-mailová adresa,

–    podpis,

–    číslo bankového účtu fyzickej osoby.

5 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.
Názov informačného systému IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Kategórie príjemcov Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb Uchádzači o zamestnanie
Kategórie osobných údajov   –         meno, priezvisko, rodné meno, titul, 

–         vzdelanie,

–         pracovná prax,

–         zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia,

–         priebeh predchádzajúcich zamestnaní,

–         dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia,

–         trvalý pobyt, prechodný pobyt, predchádzajúci pobyt,

–         rodinný stav,

–         telefonický kontakt,

–         číslo OP, resp. cestovného dokladu,

–         iné identifikačné údaje,

–         výpis z registra trestov,

–         osvedčenie o získanom vzdelaní v odbore,

–         ostatné údaje uvedené v životopise.

6 EVIDENCIA ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch základnej školy s cieľom zabezpečiť výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň základnej školy).
Názov informačného systému Evidencia žiakov základnej školy
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov               v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch               a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene                        a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi 

platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb –         zákonní zástupcovia detí, pri zápise dieťaťa do školy, 

–         žiaci školy a zákonní zástupcovia.

Kategórie osobných údajov    1.) V zmysle § 11 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) majú školy
a školské zariadenia právo získavať a spracúvať osobné údaje: 

a) o žiakoch v rozsahu:

–    meno a priezvisko,

–    dátum a miesto narodenia,

–    bydlisko,

–    rodné číslo,

–    štátna príslušnosť,

–    národnosť,

–    fyzického zdravia a duševného zdravia,

–    mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny kontakt).

2.) § 157 ods. 1) Centrálny register je zoznam osobných údajov o deťoch, žiakoch a poslucháčoch, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania, ako aj zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch týchto detí, žiakov a poslucháčov. V zmysle § 157 ods. 7 zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov vedú tieto osobné údaje:

a) ak ide o žiaka,

–         meno a priezvisko, rodné priezvisko,

–         dátum, miesto, okres a štát narodenia,

–         dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení
za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za mŕtveho,

–         rodné číslo,

–         pohlavie,

–         národnosť,

–         štátne občianstvo,

–         adresa bydliska a druh pobytu,

–         kontakt na účely komunikácie,

–         adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy,

–         skutočnosti podľa § 144 ods. 7 písm. d),

–         prijatie, zaradenie a forma organizácie výchovy

–         a vzdelávania v škole, školskom zariadení, stredisku

–         praktického vyučovania alebo pracovisku praktického

–         vyučovania a údaje o účasti na aktivitách v nich,

–         dosiahnutý stupeň vzdelania a dosiahnuté výsledky   vzdelávania,

–         počet vyučovacích hodín, ktoré neabsolvoval bez ospravedlnenia, a to za každý kalendárny mesiac školského roka,

–         rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti.

b) ak ide o zákonného zástupcu žiaka,

–         osobné údaje v rozsahu podľa písmena a) prvého až dvanásteho bodu,

–         dosiahnuté vzdelanie,

–         adresa sídla alebo miesta podnikania zákonného zástupcu alebo jeho zamestnávateľa.

3.) Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle § 20 ods. 4 zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon), vyžaduje nasledujúce osobné údaje:

a) žiaka:

–         meno a priezvisko,

–         dátum narodenia,

–         rodné číslo,

–         miesto narodenia,

–         národnosť,

–         štátne občianstvo,

–         trvalé bydlisko dieťaťa,

b) zákonných zástupcov:

–         meno a priezvisko,

–         adresa zamestnávateľa,

–         trvalé bydlisko.

7 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA
Účel spracúvania osobných údajov Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií zamestnancov
so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach
so zámerom budovať jeho dobré meno.
Názov informačného systému IS Propagácia prevádzkovateľa
Právny základ Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Kategórie príjemcov Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na archiváciu os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb –      žiaci školy, 

–      zákonní zástupcovia žiakov,

–      zamestnanci prevádzkovateľa IS.

Kategórie osobných údajov   –         meno a priezvisko, 

–         trieda,

–         pracovné zaradenie,

–         fotografia (farebná alebo čiernobiela),

–         videozáznam.

8 FOTOGRAFIE Z VEREJNÝCH PODUJATÍ
Účel spracúvania osobných údajov Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach so zámerom budovať jeho dobré meno.
Názov informačného systému IS Fotografie z verejných akcií
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb
Kategórie príjemcov Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na archiváciu os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb Účastníci verejných podujatí.
Kategórie osobných údajov   fotografia (farebná alebo čiernobiela)
9 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Účel spracúvania osobných údajov Základným účelom IS Školský klub detí je rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie
a za svoje konanie, aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
Názov informačného systému Školský klub detí
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, zákonom NR SR
č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov Verejnosť.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb –         žiaci školy, 

–         zamestnanci prevádzkovateľa,

–         iné osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním ich osobných údajov na vymedzený účel.

Kategórie osobných údajov   –      fotografia (farebná alebo čiernobiela), 

–      meno,

–      priezvisko,

–      trieda,

–      pracovné zaradenie,

–      údaje o pôsobení v postavení zamestnanca spoločnosti  (údaje o kariérnom raste a pod.).

10 ZMLUVNÉ VZŤAHY – PRENÁJOM PRIESTOROV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie zmluvných vzťahov v oblasti prenájmu nehnuteľného majetku  prevádzkovateľa fyzickým osobám.
Názov informačného systému Zmluvné vzťahy – prenájom priestorov
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a  súvisiacimi právnymi predpismi
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb –         zmluvná strana – fyzická osoba
Kategórie osobných údajov   –    meno, priezvisko, titul, 

–    adresa, bydlisko,

–    dátum narodenia,

–    banka – číslo účtu,

–    číslo OP.

11 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.
Názov informačného systému IS Verejné obstarávanie
Právny základ Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Kategórie príjemcov Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb –         účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby 

–         zástupcovia právnických osôb účastných verejného obstarávania

Kategórie osobných údajov   –         meno, priezvisko, rodné meno, titul, 

–         trvalý pobyt, prechodný pobyt, predchádzajúci pobyt,

–         telefonický kontakt, iné identifikačné údaje,

–         odpis registra trestov.

12 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia.
Názov informačného systému IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 30 dní
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb –         fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti 

–         samotná verejnosť

Kategórie osobných údajov   obrazový záznam.
13 ODBORNÁ PRAX
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.
Názov informačného systému IS Odborná prax
Právny základ Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov              v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách               č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb –      študenti vysokých škôl na odbornej praxi, 

–      žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

Kategórie osobných údajov   –      meno, priezvisko, titul, 

–      dátum narodenia,

–      vzdelanie,

–      kontaktné údaje,

–      adresa.

14 PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej                        pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.
Názov informačného systému IS Projekty zo štrukturálnych fondov
Právny základ Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva                 zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém                          a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.
Kategórie príjemcov Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb Všetky fyzické osoby účastné daného projektu: 

–         interní zamestnanci prevádzkovateľa,

–         osoby mimo pracovného pomeru.

Kategórie osobných údajov   –      meno, priezvisko, titul, 

–      adresa trvalého pobytu,

–      pracovná zmluva,

–      pracovná náplň,

–      dodatok k pracovnej náplni,

–      platový výmer,

–      výplatné pásky,

–      mzdové listy,

–      číslo bankového účtu a iné súvisiace požadované dokumenty.

15 EVIDENCIA DARCOV VECNÝCH A FINANČNÝCH DAROV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách, ktoré poskytli prevádzkovateľovi vecné alebo finančné dary.
Názov informačného systému IS Evidencia darcov vecných a finančných darov
Právny základ Zákon NR SR č. 523/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 431/2002 Z. z. o účtovníctve                  v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb Darcovia vecných a finančných darov – fyzické osoby
Kategórie osobných údajov   –         meno, priezvisko, titul, 

–         adresa, bydlisko,

–         bankové spojenie.

16 SŤAŽNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.
Názov informačného systému IS Sťažnosti
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb –         fyzické osoby – sťažovateľ, 

–         fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,

–         iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.

Kategórie osobných údajov   –         meno, priezvisko 

–         trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa,

–         adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej forme,

–         ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti.

17 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom                 o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu                           k informáciám.
Názov informačného systému IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              o slobodnom prístupe k informáciám
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z.                    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z.                    o ochrane osobných údajov.
Kategórie príjemcov žiadatelia, orgány verejnej moci
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona
č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kategórie osobných údajov   –         titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa, 

–         osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona, predchádzajúceho písomného súhlasu alebo zistené alebo poskytnuté                    v priebehu konania

18 SPRÁVA REGISTRATÚRY
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov                   v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.
Názov informačného systému IS Správa registratúry
Právny základ Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom
Kategórie osobných údajov   osobné údaje zo všetkých účelov spracúvania vymedzených prevádzkovateľom
19 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI  A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR                   č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich                  s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene                       a doplnení niektorých zákonov
Názov informačného systému IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z.                         o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právny základ Zákon NR SR č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb –         oznamovateľ, 

–         osoba, proti ktorej podnet smeruje.

Kategórie osobných údajov   –         meno a priezvisko 

–         adresa pobytu

–         ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu

20 RADA ŠKOLY
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.
Názov informačného systému IS Rada školy
Právny základ Právnym základom spracúvania osobných údajov                v predmetnom IS je súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb Členovia rady školy.
Kategórie osobných údajov   –         titul, meno, priezvisko, 

–         e-mailová adresa,

–         telefonický kontakt,

–         adresa bydliska.

21 EVIDENCIA SZČO
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.
Názov informačného systému Evidencia SZČO
Právny základ Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba
Kategórie osobných údajov   –      meno, priezvisko, titul, 

–      adresa, bydlisko,

–      dátum narodenia,

–      banka – číslo účtu,

–      kontaktné údaje.

22 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Názov informačného systému Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Právny základ § 78 od. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba – zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa
Kategórie osobných údajov    –      meno, priezvisko, titul, 

–      pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie,

–      osobné číslo zamestnanca,

–      zamestnanecké číslo zamestnanca,

–      odborný útvar,

–      miesto výkonu práce,

–      telefónne číslo,

–      faxové číslo,

–      adresa elektronickej pošty na pracovisko,

–      identifikačné údaje zamestnávateľa.

23 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Názov informačného systému IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Kategórie príjemcov –           orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva
Kategórie osobných údajov   –         titul, meno a priezvisko, 

–         adresa, bydlisko,

–         kontaktné údaje,

–         údaje z príslušného informačného systému, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka,

–         ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv