Dôležitý oznam pre stravníkov

Stravník je povinný sa ráno pri vstupe do školy prihlásiť do dochádzky vlastným čipom.

Bez zaevidovania mu nebude vydaný obed!!!

Nakoľko sa jedná o obedy hradené štátom /úplne alebo čiastočne/, dochádzka bude kopírovaná do systému školskej jedálne a obedy sa budú pripravovať iba deťom, ktoré sú prítomné na vyučovaní. Ak žiak nepoužije pri vstupe čip na zaznačenie v dochádzke, pre školskú jedáleň je to signál, že nie je prítomný na vyučovaní, teda mu nebude pripravený obed. V prípade, že si stravník neprosí v daný deň obed aj keď je prítomný v škole je nutné obed odhlásiť, tak ako to bolo zvykom doteraz.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

Posted in Aktuálne.