COVID

Vyhlásenie o bezpríznakovosti – žiak

Vyhlásenie o bezpríznakovosti – návštevník

Školský semafór

Vyhláška 237

Vyhláška 238

Vyhláška 239

Vyhláška 240

Vyhláška 241

Opatrenia platné od 29.11.2021

Ospravedlňovanie žiakov:

Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. O spôsobe vzdelávania týchto žiakov rozhodne riaditeľka školy na základe konzultácie s danými vyučujúcimi.

Úzky kontakt:

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa príznakov, musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, ak sa u osoby nevyskytuje žiaden príznak ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5.deň karantény je negatívny.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest:

Podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR MUSIA mať žiaci počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach prekryté horné dýchacie cesty (okrem aktuálne platných výnimiek). Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení žiaka. Dieťaťu zabezpečí aj náhradné rúško + jednorázové hygienické vreckovky.

V exteriéri školy je povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, ak sú osoby bližšie ako 2 metre.

Vstup cudzích osôb do objektu školy:

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s povolením riaditeľky školy a predložením tlačiva „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ a to len osobám v režime OP (očkovaní, po kovide).

Hygienicko-epidemiologické opatrenia školy:

 • pozastavenie krúžkovej činnosti,
 • pozastavenie spájania žiakov počas vyučovacích hodín etiky, náboženstva, telesnej výchovy,  jazyky,
 • počas hodín telesnej výchovy kvôli internému zákazu používania šatní v telocvični budú vyučujúci realizovať najmä pobyt v exteriéri,
 • zonácia žiakov v jedálni,
 • dezinfekcia rúk pri vstupe a v priestoroch školy,
 • papierové utierky v triedach,
 • dôkladné čistenie miestností najmenej raz denne,
 • dezinfekcia dotykových plôch min. 2x denne,
 • upratovanie a dezinfekcia toaliet min. 3x denne,
 • časté a intenzívne vetranie,
 • izolačná miestnosť pre dieťa s príznakmi ochorenia.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.