Interaktívna tabuľa

Na niekoľkých vyučovacích hodinách chémie v 7.A a 7.C triede bola počas fixácie a opakovania učiva použitá interaktívna tabuľa. Pomocou cvičení zostavených v softvéri Hot Potatoes si žiaci precvičovali anglické pojmy laboratórnych pomôcok. Pomocou kartičiek si priraďovaním upevňovali nové učivo o horení a na predvádzacích zošitoch si na interaktívnej tabuli zopakovali skladanie filtračnej a destilačnej aparatúry. Žiakom sa práca na interaktívnej tabuli páčila.

Projekt Jaskyne

Pri téme Pomalé a rýchle chemické reakcie v bežnom živote dostali žiaci zadanie vypracovať projekt na tému Vznik jaskýň. Traja žiaci vytvorili veľmi pekný a praktický model, na ktorom demonštrovali princíp a podstatu vzniku jaskýň. Ďalší žiaci si pripravili stručné prezentácie o jaskyniach na Slovensku.

 

Bádateľská metóda

Na štyroch vyučovacích hodinách chémie v 7.A a 7.C triede bola vo vyučovacom procese použitá bádateľská metóda. Pri tejto metóde žiaci získavali nové poznatky pozorovaním a skúmaním vhodných pokusov, z ktorých si dokázali odvodiť niektoré vedomosti. Žiaci zrealizovali zaujímavé pokusy a zisťovali, akými faktormi dokážeme urýchliť chemické reakcie. Použitie bádateľskej metódy na vyučovaní chémie bolo pre žiakov nové, ale prijali to pozitívne.

Chémia môže byť zábavná

Projektové dni: Chémia môže byť zábavná

Na Projektových dňoch, ktoré sa na našej škole uskutočnili v dňoch 16. a 17. 12. 2013 vybraní žiaci 8.A a 8.B triedy demonštrovali žiakom štvrtých a tretích ročníkov jednoduché pokusy, na ktorých mladší žiaci spoznali základné chemické a fyzikálne javy.
Pokračovanie