Metóda: Hranie rolí

Na hodinách ANJ v VII.B a v VII.C triede pod vedením p. uč. Humeňanskej si žiaci pripravili dramatizáciu príbehu Mickey and Millie go camping a zahrali príbeh pred spolužiakmi. Precvičili si novú slovnú zásobu, gramatiku – stupňovanie prídavných mien a konverzáciu. Na hodinách vládla tvorivá a radostná atmosféra.

Žiacke projekty My country

Na hodinách ANJ v VII.B a v VII.C triede žiaci pod vedením p. uč. Humeňanskej vytvárali svoje projekty s názvom My country. Zopakovali si slovnú zásobu, písali o zaujímavých miestach našej krajiny, lepili obrázky, vyhľadávali informácie a navzájom spolupracovali.
Na ďalšej vyučovacej hodine každý žiak prezentoval svoj projekt pred spolužiakmi.

The Little Prince

Žiaci 5. ročníka preukázali dobrú znalosť práce s anglickým textom pomocou moderných inovatívnych aktivizujúcich metód (motivačný rozhovor, akustická demonštrácia, práca s pracovným listom, metóda KWL) vyučovania s  používaním multimediálnych prvkov vo vyučovacom procese v téme: Práca s textom – The Little Prince.

Cieľom bolo zautomatizovať časovanie slovies v prítomnom jednoduchom čase použitím IKT techniky. Žiaci v texte vyhľadali slovesá, neznáme slová preložili pomocou On – line slovníkov, ktorých súčasťou bola aj zvuková nahrávka výslovnosti daného slova a nakoniec tvorili príbeh, v ktorom tieto slovesá použili.

Ukážka fotiek počas práce žiakov:

FASHION SHOW

V rámci  vyučovacej hodiny anglického jazyka žiaci 6.A a 6.B triedy predviedli módnu prehliadku, na ktorej prezentovali  nadobudnuté vedomosti a návyky týkajúcej sa slovnej zásoby  „ Clothes“ a gramatiky – „Present continuous“.

Krajiny, ktorých jazyk sa učím

Na hodine anglického jazyka sa žiaci 8. ročníka spoznali históriu, politické zradenie, kultúru,  zvyky a tradície Spojených štátov amerických a Veľkej Británie v téme: Krajiny, ktorých jazyk sa učím. Cieľom bolo naučiť žiakov vyhľadať a spracovať informácie  pomocou powerpointových prezentácií, v ktorých text obohatili aj o obrázky. Vyučovanie bolo doplnené on – line učením pomocou videí o USA a Veľkej Británií, čo prispelo k spestreniu vyučovacieho procesu a lepšiemu zvládnutiu práce žiakov.

Ukážka prác žiakov:

 

My holiday

V rámci vyučovacej hodiny anglického jazyka žiaci 6.A a 6.B triedy odprezentovali  svoje vlastné projekty na tému  „ My holiday“, v ktorých ukázali nadobudnuté vedomosti  zo slovnej zásoby „ My holiday“ a gramatiky „ Past simple“.

 

Použitie IKT – kartičky

Na hodinách ANJ v VII.B a v VII.C triede žiaci pod vedením p. uč. Humeňanskej pracovali na interaktívnej tabuli – práca s kartičkami. Precvičovali si tvorbu a použitie rozhodnutí – decisions. Priraďovali správne rozhodnutia – kartičky k danej situácii. Práca s interaktívnou tabuľou bola pre žiakov veľmi atraktívna , učenie prebiehalo zábavnou formou.

FASHION SHOW

Projektové dni: FASHION SHOW

Dňa 16. decembra 2013 sa vybraní žiaci zo 6.A a 6.B  triedy zúčastnili Projektového  dňa, ktorý prebiehal na našej škole. Filip Adam zo 6.A triedy a Anita Dunajszká zo 6.B triedy ako moderátori celej módnej show privítali postupne žiakov 4.B, 3.C a 6.A triedy a oboznámili ich s priebehom módnej show, ktorá následne pokračovala predvádzaním modelov a odpovedaním na otázky kladené moderátormi.“ What are you wearing ? What is  your favourite colour ?….atď. Modelmi a modelkami boli žiaci Babčáková Antónia, Bača Pavol, Dudlák Petra Jennifer, Brázová Michaela, Hudáková Barbora, Keblušková Dominika, Kisty Ema, Kocanová Simona, Adamec Marián, Árvaiová Veronika, Fusszeková Simona, Mesárošová Michaela, ktorí zapájali do módnej show aj mladších spolužiakov zo 4.B a 3.C triedy. Mladší žiaci, ktorí sa odvážne zapájali do módnej show boli následne odmenení sladkou odmenou. Všetci žiaci, tí, ktorú módnu show pripravili, ale aj pozvaní žiaci z nižších ročníkov sa dobre pri predvádzaných situáciách bavili, osvojili si a prehĺbili slovnú zásobu z témy Clothes,  gramatické kategórie a zároveň si rozvíjali svoju tvorivosť a predstavivosť.

Napísala: Ing. Zuzana Šáriková

[Not a valid template]

Games in English

Projektové dni: Games in English

16. decembra sa žiaci všetkých tried piateho ročníka a žiaci VII. B triedy zapojili v rámci projektových dní do aktivity Games in English. Žiačky VII.C Sofia Výrostková, Ivana Horváthová, Gabriela Korodiová sa stali vedúcimi troch stanovíšť. Na každom z nich prebehli 2 aktivity, počas ktorých korigovali žiakov V.A, V.B, V.C a VII.B.  Na prvom stanovišťu hrali žiaci Domino (spájanie obrázkov zvierat so správnym anglickým výrazom) a hru Hádaj, na čo myslím pod vedením Gabiky. Ivana mala na starosti druhé stanovište, kde žiaci vymýšľali príbeh podľa obrázka, ktorý najprv poskladali a v druhej aktivite vytvárali Reťaz slov (Word chain). Na poslednom stanovišti bola Sofia a tá mala pre žiakov pripravenú vianočnú tajničku Merry Christmas Crossword a aktivitu Make a sentence, kde žiaci museli vymyslieť vetu tak, aby použili slová, ktoré si náhodne vytiahli, no prepojené na tému Vianoc.

V závere najšikovnejšia skupina žiakov  dostala sladkú odmenu. Celý deň sa niesol v znamení zábavy, hier a angličtiny!

Napísala: Mgr. Ivana Šestáková

 

Aktivita Quiz

Projektové dni: Aktivita Quiz The „USA“ and Crossword.

 

Dňa 17.12.2014 v rámci Projektových dní sa konala aktivita z anglického jazyka : Kvíz o USA a zábavné vypĺňanie krížovky a osemsmerovky .

Žiačky VII.C triedy Laura Šmikalová, Valéria Piroško – Kiráľová a Erika Mitriková spolu s p. uč. Humeňanskou pripravili súťaž pre žiakov VII.A, VIII.A a VIII.B triedy. Za každú triedu súťažili dve 4-členné  družstvá, chlapčenské a dievčenské a odpovedali na 11 otázok.

Otázky žiaci videli prostredníctvom PPT prezentácie. Odpovede sa vyhodnocovali spoločne s publikom, nesúťažiacimi žiakmi. Víťazné družstvá získali sladké odmeny.

Druhou aktivitou bolo vypĺňanie krížovky Crossword – adjectives. Každý žiak dostal pracovný list a spoločne v skupinách vypĺňali krížovku prídavnými menami v angličtine.

Treťou aktivitou bola osemsmerovka – Types of TV programmes. V pracovnom liste dostali žiaci opis TV programu, museli uhádnuť, o aký typ TV programu ide a jeho názov nájsť v osemsmerovke. Správne vyplnenie si žiaci skontrolovali v PPT prezentácii.

Sme radi, že sme sa spoločne zabavili!

Napísala: Mgr. Jana Humeňanská

[Not a valid template]